Print this page

ⵎⴰⵔⵎⵓⵓⵔⵉ : ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵄⴰ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⵎⴰⵣⴳⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 23 Yennayer 2018 11:16   Ɣran-t : 1419 n tikkal
  • Bḍu
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵎⵓⵓⵔⵉ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵄⴰ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⵎⴰⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵍⵖⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ.
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⵎⵣⵍ ⵏ ⵟⴳⵊⴷⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵖⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵣⴷⵖ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⵎⴰⵣⴳⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵇⵙⵏⵜ ⵙⵙⵓⵎⴰⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ-ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴽⴽ ⵎⴷⴷⵏ ».
 
« ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵎⵛⵛⴰⵇ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵔⵎⵓⵓⵔⵉ ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⵎⵣⵍ ⴷⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ-ⴰ.
 
ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵔⵎⵓⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵛⵔⵉⴽⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙⵙⴽⵏⴻⵏ-ⴷ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⴰⵢⴰ. ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵄⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵔⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⵉ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵖⴼ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵓⴹⵄⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ (1,2%) ⴷⴳ ⵓⵏⵏⵔⵏⵉ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. « ⴹⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵢⴽⴽⴰ ⵉ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵓⵡⴹ ⵖⵔ 7% », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.
 
« ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⵜⵙⵄⴰ 1200 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⴳⵔ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵖⵔ 1800 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ 2020, ⵎⴰ ⴷⴳ 2025, ⵏⵙⵙⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵖⵔ 3500 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⵎⵓⵓⵔⵉ.
 
ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ  ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⵙ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵖⴼ ⵟⵎⵔⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴳⵍⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. ⵟⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵏⴰⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⴽⵍⵉ-ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ-ⵓⵓⵍⵀⴰⴷⵊ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⴰⵍⵉ-ⵥⴰⵎⵓⵓⵎ.
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ, ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⵏⴰⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵏⴹⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵙⴱⵖⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴳⵎⵓⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ-ⵏⵙⵏ.
 
ⵢⵔⵣⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⵎⵓⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵡⵃⵚⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⵙⵙⴼⵇⴷ ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵇⵄⴷ ⵏ ⵜⵥⴳⵉ ⵏ ⵓⵃⵡⵡⵙ ⴷⴳ ⵔⵔⵉⵛ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵣⵣⵀⵓ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ. ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵇⴰⵎⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵢⵔⵏⵓ, ⵍⵎⵎⵔ ⴷⴰⵏⵉ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵡⵊⴷ ⴷⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵏ 2019 ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵍⴱⵏⵉ-ⵏⵏⵙ.
 
ⵎⴰⵔⵎⵓⵓⵔⵉ : ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵄⴰ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⵎⴰⵣⴳⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 23 Yennayer 2018 11:16     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1419 n tikkal   Bḍu