ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵒⵓⴳⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 21 Yennayer 2018 10:02   Ɣran-t : 49 n tikkal
ⵡⵀⵕⴰⵏ– ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍⵏ ⵉ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵒⵓⴳⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵉ ⵍⴱⵏⵉ-ⵏⵏⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵛⵀⵔⵉⴼⵉ.
 
ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵔⴹ ⵖⵔ « ⵡⵏⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ » ⵏ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ « ⵓⵓⵙⵜ ⵟⵔⵉⴱⵓⵏ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴹⴹⴼⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ-ⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵒⵓⴳⵓⵜ.
 
ⵉⴼⵓⵔⵚⵜ ⴷⴰⵖ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵇⴷⴷⵎ ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⴰⵢⵙⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵡⵀⵕⴰⵏ.
 
ⵢⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⴰ-ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ 120 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⵟⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵀⴰⵎⵓⵓⵍ, ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵕⵎⴰ (ⵡⵀⵕⴰⵏ). ⴰⵙⵎⵍ-ⴰ ⵢⵙⵄⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ « ⴰⵀⵎⴷ-ⴱⵏⴱⵍⵍⴰ », ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵡⴰⴷ ⵟⵜⵍⵉⵜⴰⵜ (ⵡⵀⵕⴰⵏ) ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ.
 
ⵉ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵎⵍ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵏ 2017 ⴳⴰⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵟⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵟⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵛⵓⵏⴷⵓⵔ, ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵒⴰⵍⵒⴰ ⵒⵔⵓ ⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵒⵓⴳⵓⵜ ⵛⵉⵜⵔⵓëⵏ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ.
ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵒⵓⴳⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 21 Yennayer 2018 10:02     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 49 n tikkal   Bḍu