5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1962-5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022: ⴷ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴹⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 13:22   Ɣran-t : 2 n tikkal
5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1962-5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022: ⴷ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴹⵔⴰ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵓⵎⵎⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴹⵔⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⴳⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉⵏⵎⴰⴹⴰⵍⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵙ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⴱⴰⴹⴻⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⴰⴷⴻⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵎⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴹⴰⵄ ⵏ ⵓⵄⴻⵟⵟⴻⵍ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵎⴽⵓⵏⵏⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ, ⴷⴷⵎⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⴷⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵍⴰⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵙ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵜⵉⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴽⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ.

ⴰⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵜⵔⴻⵔ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵙⴱⴻⵏ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1971, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴻⵔⴹⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ.

ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵉⵍⴰ, ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵣⵎⴰⵔⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴰⵎⴻⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵇⴰⵎ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵙⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴵⴻⵡ. ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴰⵎⴷⴻⵏ ⵉⵏⵉⵔⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙⴼⴰⵟ, ⵓⵣⵣⴰⵍ, ⵉⵖⵉⵔ, ⵓⵔⴻⵖ, ⴰⵣⴰⵏⴳⵉⵡ, ⴰⵍⴷⵓⵏ, ⴰⵔⵅⴰⵎ, ⵜⴰⴱⴻⵏⵜⵓⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵏⴻⴳⵏⵉⵣ.

ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴰⴼⴻⵏ ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ.

ⴷⴻⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 11 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 13:35
5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1962-5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022: ⴷ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴹⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 13:22     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu