ⴰⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡⴻⵏ: ⴰⵙⵎⵓⵜⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:14   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡⴻⵏ: ⴰⵙⵎⵓⵜⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡⴻⵏ.

ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ, ⴰⴱⴰⴹⵉ ⴷ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵣⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵜ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ « ⴰⵙⵎⵓⵜⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.

« ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵖⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵣⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ ».

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:50
ⴰⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡⴻⵏ: ⴰⵙⵎⵓⵜⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 12:14     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu