ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 11:41   Ɣran-t : 33 n tikkal
ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵜⵉⵏⴹⵉ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵥⵓⵏⵥⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵎⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ, ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵏⵉ ⴼⴻⵔⵛⵀⵉⵛⵀⵉ, ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⴱⴻⴳⵔⵉⵛⵀⴻ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⵧⴽⴷⴰⴷ ⵜⴰⴱⴻⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⴱⵧⵓⵣⵉⴰⵏⴻ.

ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ « ⴰⴷ ⵏⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ-ⵏⵏⴻⵖ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴷⴻⵜⵜⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵜⵉⵏⴹⵉ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴻⵔⵛⵀⵉⵛⵀⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴼⵓⵊⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵓⵔⴻⵏⵜ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵥⵓⵏⵥⵓ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵣⵉⴰⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 11:41     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 33 n tikkal   Bḍu