ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴷⵉ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:00   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴷⵉ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ

ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ (ⵟⵟⵓⵔⴽ) - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ (ⵟⵟⵓⵔⴽ), ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴳⴻⵔ ⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⵟⵟⵓⵔⴽ, ⴷ-ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙ ⵙ ⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙ ⵙ ⵡⴻⵏⵛⴰⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⵔⴻⵛⴻⴱ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ. 

ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ, ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ ⴼⵓⴰⵜ ⵓⴽⵜⴰⵢ, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⵡⴻⵏ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵓⵙⴻ ⵓⵙⴻ ǧ ⵀⴻⴷ ⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴷ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴷ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵡⴻⴱⵍⴰⵖ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⴻⴱⵍⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ. 

ⵙⴻⵏⴷ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵏⴻⵊⵎⵓɛ ⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ, ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. 

Last modified on ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:26
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴷⵉ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:00     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu