ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴷ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:01   Ɣran-t : 7 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴷ

ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ, ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏⵜ ⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵏ 10 ⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵓⵙⴷ.

 

ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ, ⴷⵉ ⵍⴱⴻⵔⵊ ⵏ ⵏ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵏⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴷ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ , ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵏⴻⵙⵙⴻ ǧ ⵀⴻⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⵡⴹⴻⵏ ⵢⴻⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰⵢⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔⴻⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔⴻⵙ ⴰⵟⴰⵚ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵏ ⵡⴻⵎɛⴰⵡⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵢⴰⵏ ".

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2022 10:02
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴷ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:01     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 7 n tikkal   Bḍu