ⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ: ⵢⴻɛⵔⴻⴹ-ⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵞⵉⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 10:09   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ: ⵢⴻɛⵔⴻⴹ-ⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵞⵉⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ– ⵢⴻɛⵔⴻⴹ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵞⵉⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏⵜ ⵉⴱⵍⴰⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

 

ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵞⵉⴽⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵏⵎⴰⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴻⵏⴽⴰ ⴱⵓⴽⵓⵔⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

 

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⴷⵊⵉⵎ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔ (ⵎⴰⵏⴰⵍ) ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ Iⵏⴰⵖⵣⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴼⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

 

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ Mⴰⵙⵙ ⵄⵔⴽⴰⴱ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵏⴰⵖⵣⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⵎⵚⴰⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙɛⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ.

 

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵞⵉⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵉⴱⵍⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵏⴻⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵃⴻⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ.

ⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ: ⵢⴻɛⵔⴻⴹ-ⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵞⵉⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 10:09     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu