Print this page

ⴰⴷ ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵜⴰⵍ ⴰⵙⴻⵍⴷⴰ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵒⵕⵓⵒⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵔⵣⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 Yennayer 2022 14:14   Ɣran-t : 11 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⴷ ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵜⴰⵍ ⴰⵙⴻⵍⴷⴰ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵒⵕⵓⵒⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵔⵣⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵏⴰⴼⵜⴰⵍ, ⵎⵓⵔⴰⴷ ⵎⴻⵏⵡⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴷⴰ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵒⵕⵓⵒⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵔⵣⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵥⴻⵡⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵜ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵉ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⴻⵍ ⴽⵀⴰⴱⴰⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴻⵏⵡⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴰⴼⵜⴰⵍ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ « ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴷⴰ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵒⵕⵓⵒⴰⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵔⵣⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴷⴰⵢ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⴻⵍ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵜⵜⴰⵡⴹⴻⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ-ⴰ ⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⵓⵙⴻⵍⴷⴰ-ⵏⵏⵉ.

ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ, ⴷ ⵉⵖⴻⵔⵔⵓⴱⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⴹⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵔⵣⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵔⵓⴱⴰ-ⴰ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⴰⴳⴳⴰ-ⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ-ⵜ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵎ ⵛⵛⵍⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⴷⴰ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴷ « ⵜⵓⵏⵣⵉⴳⵜ » ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⵙ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵎⵉⵊⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ (ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⴷ ⵓⵎⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ).

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵏⴰⴼⵜⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴱⵓⵜⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⵖⴹⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴻⵙⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ-ⴰ.

« ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⴰⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ, ⵎⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵞⵞⵉ ⴰⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 01 Fuṛaṛ 2022 14:40
ⴰⴷ ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵜⴰⵍ ⴰⵙⴻⵍⴷⴰ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵒⵕⵓⵒⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵔⵣⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 Yennayer 2022 14:14     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 11 n tikkal   Bḍu