ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⴷⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 14:42   Ɣran-t : 13 n tikkal
ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⴷⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 20-312 ⵏ 15 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ. ⵉⵙⴻⵏⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ-ⴰ.

ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵔⴽ-ⴰ.

« ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ-ⴷ ⴰⴼⵓⵔⴽ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵜⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⵊⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷ ⵓⴼⵍⴰⵍⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⵔⴽ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴷⴰⵖ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵓⴼⵓⵔⴽ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵔⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 Yennayer 2022 14:18
ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⴷⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 14:42     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 13 n tikkal   Bḍu