ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 26,4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 26 Yennayer 2022 11:55   Ɣran-t : 11 n tikkal
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 26,4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴷⴷⴰⴷⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 26,4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ 59,6% ⵙⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ.

ⴰⵎⵍⵓ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴷⴷⴰⴷⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⴽⵏⴻⵖⵔⴻⴼⵜ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ (ⴳⴰⵔ 15 ⴷ 59 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ) ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 26.364.088 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵖⴻⵔ 59,6% ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ 60% ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵏ 2019.

ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 4,66 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ 11,5%.

ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 5 ⴷ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵛⵡⵉⵟ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 30,6% ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ 30,4 ⴷⴻⴳ 2019. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 3,82 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ.

ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ-ⴷ 9,8% ⵙⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ 2019. ⴰⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 4,32 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 15:19
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 26,4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 26 Yennayer 2022 11:55     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 11 n tikkal   Bḍu