ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⵏ 2020: ⵉⴼⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 11:19   Ɣran-t : 7 n tikkal
ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⵏ 2020: ⵉⴼⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵢⵉⴼⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⵏ 2020 (ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵡⵉⵜ 1 ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⴼⴻⵏ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

ⵉⴼⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ, ⴳⴰⵔ 25 ⴷ 27 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ, ⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ.

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 26 Yennayer 2022 14:14
ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⵏ 2020: ⵉⴼⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 11:19     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 7 n tikkal   Bḍu