ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 10:39   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ

ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴻⵔⵉⴳⵏⴻ ⴷⵉⴻⵢⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵍⴰⵏⵜ « ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵍⵅⵉⵔ » ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⵉⵙⴱ ⴻⵍⴻⵛⵜⵔⵉⵛ ⵏ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵎⵀⴻⵍ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⴻⵢⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵍⵅⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵉⵎⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵉⵙⵉⵖⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ».

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ-ⴰ, ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ (ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ) ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴷⵓⵙⴻⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ-ⴰ ⴰⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ».

ⵙⴻⵔⵉⴳⵏⴻ ⴷⵉⴻⵢⴻ ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵣⴻⵏ-ⵉⵏⵓ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⴽⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵎⵎⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ».

« ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳⴳⴰⵔⴻⵏ-ⴰⵖ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⴳⴰⵔ ⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵣⵓⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 10:39     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu