Print this page

ⴰⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 145.000 ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⴷⴻⴳ 2021

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:30   Ɣran-t : 32 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 145.000 ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⴷⴻⴳ 2021

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 145.000 ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⴷⴻⴳ 2021 ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ. ⵉⵅⴻⴱⴻⴱⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⵎⴰⴼ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴳⴰⵏ 1.801.578 ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵏ 153.101 ⵏ ⵢⵉⵔⴽⴰⴹⴻⵏ ⴷ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ 145.359 ⵏ ⵢⵉⵥⵎⴰⵥⴻⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⴰⵕⴻⵄ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵍ ⵏ 12.004 ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴱⴱⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ, ⵡⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ 941.909 ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ-ⴰ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵏ 107.822 ⵏ ⵢⵉⵔⴽⴰⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ 103.572 ⵏ ⵢⵉⵥⵎⴰⵥⴻⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵛⴰⵕⴻⵄ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵎⵓⵔⴻⵔ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵙⵎⵉⴷⵉⵍⴻⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⴰⵕⴻⵄ ⴷⴻⴳ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵕⵄⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵎⵉⴷⵍⴻⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 11:22
ⴰⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 145.000 ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⴷⴻⴳ 2021
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:30     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 32 n tikkal   Bḍu