ⴰⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2021

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 20 Yennayer 2022 12:52   Ɣran-t : 11 n tikkal
ⴰⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2021

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⵓⵙⴻⵎ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵙⴰⵀⴰⵔⴰ ⴱⵍⴻⵏⴷ, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2021, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 70,89 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵜ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵙⴻⵎ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴷⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ, ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⵓⵙⴻⵎ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙⴻⴳ 42,12 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ 2020 ⵖⴻⵔ 70,89 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2021, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, 28,77 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵜ (+68,3%).

ⴰⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⵏ ⵙⴰⵀⴰⵔⴰ ⴱⵍⴻⵏⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵏⵓⵙⴻⵎ ⵖⵍⴰⵢⴻⵏ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷⴻⴳ 2021 ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⵏⴳⵓⵍⵉ ⵏ ⴳⵉⵔⴰⵙⵙⵓⵍ (71,31 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴽⴰⵕⴻⵏ) ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴰⵏⵜ (ⵣⴰⴼⵉⵔⵓ, 71,09 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵜ).

ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⵓⵙⴻⵎ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙⴱⴰⴷⵓⵢⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⴱⵔⴻⵏⵜ, ⴰⵏⵓⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⵡⴻⵍⵀⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⴰⴽⴼⴻⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⴻⴽⴼⵉ ⵜⴰⵎⴻⵔⵏⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵔⴽⵉⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴼⴻⴽⴽⴰⵏⴻⵏ-ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵢⵢⴻⵣ.

ⴷ ⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵙⴰⵀⴰⵔⴰ ⴱⵍⴻⵏⴷ ⵙⴻⴳ 2014, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:37
ⴰⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2021
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 20 Yennayer 2022 12:52     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 11 n tikkal   Bḍu