ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏⵏⴻⴽⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 18 Yennayer 2022 15:44   Ɣran-t : 12 n tikkal
ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏⵏⴻⴽⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵎⵉⵔⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵎⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴽⵙⴰⵡⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴹⴻⴼⵔⴻⵏⵜ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⵧⵏ ⵔⵧⴱⴻⵔⵜⵙ, ⴷ ⴰⵎⴽⴻⵔⵔⴰⵣ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴻⴽⵙⴰⵡ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5.000 ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵜⴰⵀ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ « ⵔⵧⴱⴻⵔⵜⵙ ⵍⴻⴳⴰⵛⵢ ⵍⵍⵛ » ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⵉⴳⵔⵉⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ.

ⵎⴰ ⵙⵜⴰⵀⴻⵍⵉ ⴷⴰⵠⴻ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⴼⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵜⴰⵀⴻⵍⵉ ⵡⴻⵙⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ « ⵓⵔⵥⵉⵎ ⵎⵍⵉⵃ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⵍⵍ ⴳⵉⴷⴻⵧⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⴼⵔⴰⴽ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵜⵉⵎⴰⵇⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵏⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⴰⵢ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⵢ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⴱⵍⴰⴳⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 19 Yennayer 2022 12:03
ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏⵏⴻⴽⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 18 Yennayer 2022 15:44     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 12 n tikkal   Bḍu