ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉ 679 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 877

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 17 Yennayer 2022 11:37   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉ 679 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 877

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⴱ ⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉ 679 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 877 ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.

« ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ 21 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵜⴰⵊⵕⵓⵜ, ⵜⴰⵊⵕⵓⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵢⵓⴳⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

« ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉ 679 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ 877 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ-ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ. ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ 40 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ 39.242 ⵏ ⵢⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵎⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴰ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵉⵙⵓⵏⴹⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴷⴷⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⴰⴷⴻⴳ ⴷ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ, ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⵓⴳⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ, ⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⵓⴳⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵎⴷⵓⵙ, ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴱⵔⴻⵏ.

ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉ 679 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 877
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 17 Yennayer 2022 11:37     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu