ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ: ⴰⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 07 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:41   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ: ⴰⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵜⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ.

ⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⵡⵊⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⵊⵓⵀⴻⵔ ⵀⴰⴷⵉ, ⵜⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴰⵢ ⵜⴻⵏⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰⵏ. ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵓⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ, ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵕⵎⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ, ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 10 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 13:29
ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ: ⴰⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 07 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:41     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu