Print this page

ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ: ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2022

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 06 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:52   Ɣran-t : 3 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ: ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2022

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2022.

ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⴻⵍⵍⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵎⵓⵜⴳⴻⵏ, ⵉ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2022, ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵢⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⴷⴻⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵃⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ ⵓⵍⵖⵓ-ⵏⵏⵉ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 07 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:45
ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ: ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2022
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 06 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:52     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu