ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 13:15   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵍⵉⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⴼⴰⵔⵜ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⵏⴰⴷⵉⴰ ⴱⵧⵓⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵍⵓⴳⴻⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⵚⵓⴽⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

« ⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⵉⵏⵏⵎⴻⵣⴳⵉⵜ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵓⴼⴼⵉⵖⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵊⴱⴻⴷ ⵉⵏⴻⴱⵍⴰⴳⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⴰⵎⵏⴻⵙⴼⴰⵔ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴻⵙⴼⴰⵔ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔ.

« ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⴻⵙⴼⴰⵔ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴱⴻⴹ ⵙ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⴰⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏ. ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵎⵎⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⵙⵉⵖⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴻⵍⵍⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ-ⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵏⴻⵙⴼⴰⵔ.

ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 13:15     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu