ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:26   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ

ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ, ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⴻⵍ ⵧⵓⴰⵍⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ, « ⵛⵧⵏⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏⴻ ⴷⵉⵙⵔⵓⵒⵜ », ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵃⵎⴻⴷ ⴱⴰⵢ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ-ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵜⵔⴻⵏ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⵧⵓⴰⵍⵉⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ « ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ » ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵉ ⵢⵉⵀⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ « ⵜⴰⵊⵕⵓⵜ ⵙ ⵜⴻⵊⵕⵓⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⵔⴻⴹ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵉⴷⵍⵉ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴻⵏⵜ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵍⴻⵖⵡⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵣⴷⵉⵙⵉⴷⵔⴻⵎ (ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵏⴷⵓⵇⴻⵏ ⴷ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ) ⵉ ⵜⵎⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:26     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu