Print this page

ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵓⵣⵡⴻⵔⵣⵓⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:24   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵓⵣⵡⴻⵔⵣⵓⵏ

ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ -ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵡⴰⵍⵉⴷ,ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵙⵉ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ "ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵓⵣⵡⴻⵔⵣⵓⵏ".

ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵀⴻⵎ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵓⵣⵡⴻⵔⵣⵓⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴻⴼⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⵔ ⵓⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ".

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ-ⵢⴰⴳⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵍⵇⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰⴳⵉ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 05 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 10:19
ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵓⵣⵡⴻⵔⵣⵓⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:24     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu