ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ: ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:51   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ: ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵎⴻⵣⴳⵉⵜ.

ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⴷ 28 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵧⵧⴽ.

ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ-ⴰ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⴰⵙⴼⴰⵔ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ », ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵢⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⵙⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵎⴻⵣⴳⵉⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⴰⵏⵜ-ⴷ ⵉⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵖⴻⵏⵣⵉ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ.

ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵣⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ « ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ». ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵏⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵓⵔⴽ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ.

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 13:32
ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ: ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:51     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu