ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ: ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ-ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉ 2021-2025

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 10:31   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ: ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ-ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉ 2021-2025

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵛⵉⵔ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 2021-2025 ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⴰⵉⵙⵙⴰ ⴱⴻⴽⴽⴰⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ, ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵜⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ, ⵜⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴷⵓⴼⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⴹⴻⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵍⴻⴹⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⴰⴳⵣⵓⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⴷⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ « ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷ ⴰⴳⴻⵔⵎⴰⵡ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ-ⴷ ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ 2021-2025 ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵜⵛⵉⵔ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ-ⴰ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:53
ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ: ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ-ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉ 2021-2025
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 10:31     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu