Print this page

ⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 15 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 11:20   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ ⵖⴻⴼ « ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⵎⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔⴷⵓⵍⴻⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵇⴻⵛⵛⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ».

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ, ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ, ⴰⵍⵉ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷⵉ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵎⵎⵕⴻⵏ ⵜⴰⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⴻⵔⵉⵛ ⵓⴱⴻⵔⵠⴻⵙⵜ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⵣⴻⵎⵍⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵡⴻⵏⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵙ 27 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⴰⵏ, ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 22.530 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ. ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⴱⵏⵉ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵉⵍ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⴷ ⵃⴰⴼⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵎⴷⴰⵏⵉ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵙ ⴰⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴻⵔⵉⵛ ⵓⴱⴻⵔⵠⴻⵙⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴷⵓⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⵜⵉⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 09:57
ⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 15 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 11:20     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu