ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 11 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 12:36   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵍⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 8 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡⴰⵔⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵢⴻⴼⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ.

ⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷⴻⴳ 2021 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 52%.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 13:47
ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 11 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 12:36     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu