Print this page

ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ: ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 11:58   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ: ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ 64,56% ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021 ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ 1,14 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ, ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⵔ 694 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ.

ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021 ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 10,54% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ.

832 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵙ 51,54 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ-ⴰ ⵙ 144,45%. ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⴷⴰⵖ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 120 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵯⴻⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 44,54%.

ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 46,29% ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 25,66%, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵇⵇⵓⵙⵉⵏ ⵖⴻⵔ 283,26 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 5,09%.

ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⴷⴰⵖ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵣⴰⵜⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵔⴻⴳ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 163 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 124,34%.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ-ⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 205 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 38,52%.

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 14:40
ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ: ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 11:58     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu