ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ: ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙ 30% ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2021

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 11:55   Ɣran-t : 31 n tikkal
ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ: ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙ 30% ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2021

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30% ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2021, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⵢⵓⴷⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⴻⵥⵥⵉ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 38.144 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ 29.469 ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙ 29,44%.

ⴰⵣⵡⵉⵍ-ⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⵢⴻⴱⵄⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2018, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 111 ⴰⵢ ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ-ⵜ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵙ ⵓⵣⵉⵔⴰⵣ.

ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵔⵏⴰⵏ-ⴷ 8.675 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2020 ⴷ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵏ 2021, ⴰⵣⵡⵉⵍ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⵎ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵡⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴻⵔ 2.145.067 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ.

ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ: ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙ 30% ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2021
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 11:55     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 31 n tikkal   Bḍu