ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵜⵔⴻⵏⵏⵓ ⵜⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 02 ⵎⴰⵢⵓ 2021 15:57   Ɣran-t : 32 n tikkal
ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵜⵔⴻⵏⵏⵓ ⵜⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ « ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ » ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

« ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⵓⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵏⴻⵜⵜⴰⵙⴻⵙ, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰ-ⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⴷⴻⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵙⴻⵔⴹⴰ ⵢⴻⴳⴳⵓⴼⵙⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ (1ⵓ ⵎⴰⵢⵓ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵍⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴷⵊⴰⴰⴱⵓⴱⴻ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵔⵡⵉⵜ.

« ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴱⴹⴻⵏ, ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵜⵊⴻⵀⵀⴻⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⴰⵡⴻⵙⵙⵄⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⴱⵍⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⴳⴰ ⵍⴰⵎⴰⵏ » ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵓⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵣⵉⵜⴰⵍⵜ « ⴰⵢ ⵏⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⴷ ⵜⵎⵓⴷⵎⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵔⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⵄⴻⵇⵍⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵍⵜ, ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵔⵖⴰⵎ ».

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵍⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 05 ⵎⴰⵢⵓ 2021 13:04
ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵜⵔⴻⵏⵏⵓ ⵜⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 02 ⵎⴰⵢⵓ 2021 15:57     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 32 n tikkal   Bḍu