ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 04 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:58   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⴷⵊⵓⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⴷⴰⵏ ⵙⵙⴻⵍⴽⴰⵎⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⴰⵏⵜ ⵍⵉⵏⴷⴰ ⴼⴰⵔⴻⵀ (ⴰⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢ) ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⵉⵢⵉⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⴷⵊⵧⵓⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷ ⴰⵖⵓⴷⵉⴷ ⵉ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⴷⴳⴰⵏⵜ ⵔⵅⵉⵙⴻⵜ ».

ⵉⵙⵡⵉ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ-ⴰ ⴷ « ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵓⵖⴹⵉⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

ⵎⵉ ⵜ-ⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⵜⵎⴰⵣⴰⵏⵜ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⴳⴻⵏⵏⵉⵔⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⴷⵊⵧⵓⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵙⵎⵓⵏⴻⵏ-ⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵛⵔⴻⴽ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴷ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷ ⴰⵏⵎⴻⵥⵥⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵏⴻⴽⵏⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 04 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:58     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu