ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ: ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴻⵔⴱⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 03 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:08   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ: ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴻⵔⴱⵉⵢⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ 2003 ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵙⵎⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ-ⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⴱⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ 23 Ɣⵓⵛⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵛⴻⴳⴳⵔⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⴼⵓⵊⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵛⴻⵔⴹⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ « ⴰⵏⴻⵔⴱⵉ ».

ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴷⴰⵖ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵥⴷⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⵏⴻⴳⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ, ⵉⵏⴻⵙⵎⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⵍⵓⵣⵎⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ, ⵉⵎⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴹⴻⵏ.

 

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵎⴰⵍⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵣⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⴽⵓⵍ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴰⴽⴻⵔⴷⵉⵙⴰⵏ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 06 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:27
ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ: ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴻⵔⴱⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 03 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:08     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu