ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⴵ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵣⴻⴳⵀⴷⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⴵ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵔⵏⵓⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ 2022 ⵙ 62,4% ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⴷ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⵍⵉⵃ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵜⴻⵛⵀ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ-ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴰ ⴼⵉⵏⵜⴻⵛⵀ & ⴻ-ⵛⵧⵎⵎⴻⵔⵛⴻ ⵙⵓⵎⵎⵉⵜ », ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⵙⴻⴳ 18 ⴰⵔ 19 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵙⵧⵏⴻⵍⴳⴰⵣ, ⵎⵧⵓⵔⴰⴷ ⴰⴷⵊⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 36 ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2023 ⵙ ⵜⵊⴻⵍⵍⴰⴱⵜ ⵏ 38 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵔⵏⴰⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⵙ 84,4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 9 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2022, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 1,9%, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵖⴻⴼ « ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⵀⵉⴷⵕⵓⵊⵉⵏ ».
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴽⵀⴰⵎⵉⵙⵙⵉ ⴰⵔⵉⴼ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵔⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ (ⵉⵔⴻⵏⴰ), ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⴰⵡⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⵖⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵣⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵙⵓⵏⴹⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵎⵓⵔⴻⵔ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ, ⴷ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ-ⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.