ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ-ⵉⵙ, ⵙⵉⴷ ⴰⵀⵎⴷ ⴼⵔⵔⵓⵓⴽⵀⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵚⴳⴳⵎ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴼⵇⴰⴷ ⵓⵍⵣⵓⵣⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵔ ⵡⵓⵜⵛⵛⵉ-ⵙ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⴱⴰⴽ ⵏ ⵡⴰǧⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴽⵙⵎⴰⵏ ⵉⵣⴳⴳⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ, ⵙⴳ ⵓⴽⵓⵥⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴳⵔ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵏⵣⵣⵓⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵙⵎⵀⴰⵍ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵀⵢⵢⵉⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵜⵉⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴰǧⵡⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵙⵎⵀⴰⵍ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵀⵢⵢⵉⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵜⵉⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴰǧⵡⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵇⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵃⴰⵇ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵍ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍⵓⵓⵀⴰⵉⴷⵉⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵇⴷ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰǧⵡⵏ-ⴷ ⵢⵉⵔⴷⵏ ⵉⵅⵚⵔⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⵎⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ ⵉⵍⵇⵇⴰⵇⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰǧⵡⵏ ⵙⴳ 25 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⴼⵇⴷⵏ ⴰⵙⴼⵇⴷ ⴷ ⵓⵎⵇⵉⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⵜⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ (ⵛⴰⵒⴹⵍ) ⵢⴼⴽⴰ ⴰⵙⵉⴷⵔⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ ⵉ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵉⵎⵏ ⴱⵏⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵉ ⵓⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢⵖⴼ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵢⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵜⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⴵⴵⴻⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴻⴼⵜ ⵉ ⵔⵔⵓⵙ ⴷ ⴽⴰⵣⴰⵅⴻⵙⵜⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ. « ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵏⴻⴱⴹⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵍ ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ-ⴰ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⵏⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵔⴰⵢⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵜⵉⵏⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.