ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵜⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ. ⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⵡⵊⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⵊⵓⵀⴻⵔ ⵀⴰⴷⵉ, ⵜⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴰⵢ ⵜⴻⵏⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰⵏ. ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵓⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ, ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵕⵎⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ, ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2022.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 23, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵜⴻⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵡⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴰⴷⵡⴰⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ-ⵢⴻⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ-ⵏⵏⴻⵙ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2022, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⴷⴷⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴻⵡⵙⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵕⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵍⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵜⴰⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⵙ « ⵜⴹⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ » ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ, ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵔⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ « ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ».
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵣⴻⴳⵀⴷⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 1.410 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⴳⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵓⵙⵍⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵔⵓⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⴰⴼⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ. ⵎⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ, ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ « ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵔⵓⴱⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵔⵎⵉⵢⴻⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⴼⴽ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵔⵓⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⴰⴼⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵡⴻⵀⵀⵉ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵙⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ. ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵙ ⵓⵏⵎⴻⵣⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵙⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ. ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ « ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴰⵡⴻⵏ ⵜⵉⴱⵓⵖⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.