ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴻⵍⴳⴰⵣ, ⵛⵀⴰⵀⴻⵔ ⴱⵓⵍⴰⴽⵀⵔⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ (ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ), ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴻⵍⴳⴰⵣ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵓⵇⵇⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ « ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ » ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉ, ⵎⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵙ 400.000 ⵏ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵙⴻⴳ Ɣⵓⵛⵜ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⴰⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴼⵚⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⵜⵓⵏⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 14.000 ⵏ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ. 23 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵉⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏⵜ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵏ 2020 ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵖⴻⵣⴼⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2022. ⵏⴰⵇⴰⵍ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵖⴻⵣⴼⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2022.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ ⵖⴻⴼ « ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⵎⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔⴷⵓⵍⴻⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵇⴻⵛⵛⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ».
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 17 ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴼⵓⵊⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴱⵍⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⴷ ⴰⵛⵓ ⵏ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ? », ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴻⵔⵉⴳⵏⴻ ⴷⵉⴻⵢⴻ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵉⴼⵓⵊⴰⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⴰⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴰⵍⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ». ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴵⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ, ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ, ⵜⵉⵏⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⵎ ⵙⵧⵏⴻⵍⴳⴰⵣ ⴷ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏⵜ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵉ ⵎⴰⴱⴷⵓⵍ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ (ⵓⵔⵔⵉⴳ, ⴰⵒⵉⵜⵕⵓⵍ, ⴰⵖⴻⵢⵢⴻⵣ ⴷ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏⵜ ⵉⴱⵍⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴽⴰⵙⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ, ⴰⵍⵀⴰⵙⵙⴰⵏⴻ ⴱⴰⵔⵔⵢ, ⵉ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴷ « ⴰⵎⵏⴻⴽⵏⴰⵢ » ⴷ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵏⴰⵏⴻⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.
ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵍⵅⵉⵔ ⵉ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 3,9% ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴷⴷⴰⴷⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴰ-ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴷ « ⵉⵍⴰⵡⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵏⵉⵔⴻⵎ, ⴰⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵃⵓⵣⴰ-ⵜⵜ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵜⵓⴼⵉⴽ ⵀⴰⴽⴽⴰⵔ. « ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ, ⵛⵛⵉⵍ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵜⵉⴱⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⴷ ⵉⵍⴰⵡⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵓⴳⴰⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⴽⴽⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴻⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵀⵀⴰ ⵉ ⵓⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴷⴰⵖ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎⵚⴰⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵒⵉⵜⵕⵓⴽⵔⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ. ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ « ⵜⵉⵙⴻⴱⵖⴰⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵖ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵔⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⴻⵕⵊⵓ ⵉⵎⴰⵍ » ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ. ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⴰⵢ ⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⴰⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ ⵙ 81,80% ⴷⴻⴳ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021 ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1,55 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ. ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ ⵙ 1,55 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵖⴻⵔ 852 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ 11,13% ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021. 910 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ ⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ, ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵇⵇⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 412,26 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ (+22,4%). ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 242 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ (+40%). ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵔⴻⴳ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 207 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ (+132%). ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 146 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴻⵕ (+47%). ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⴷⴰⵖ 75 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ (+221%). ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 49 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵉ (+19,98%), ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵏ-ⵎⴻⴷ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴽⵧⵓⴷⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⴵⴰⵏⴻⵜ ⵉⵄⴻⴱⴱⴰ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵏ 900 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⴱⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⴹⴰⵔⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵥⵓⵏⵥⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ. ⴰⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ-ⴰ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⴻⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.