ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⵛⴻⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⴰⵍⵉ ⴰⵎⵔⴰⵏⴻ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵜ-ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 8 ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ (ⴼⴻⵍⵉⵠ) ⵢⴻⵍⴷⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ. ⵙⴷⴰⵜ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⵜⴻⵏ ⴰⵛⴻⵇⵇⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵣⴻïⴷⵧⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵧⵔⴻⴼ, ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⴰⵍⵉ ⴰⵎⵔⴰⵏⴻ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵜ-ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴻⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⴻⵏ, ⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵔⴰ ⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⴷⴰⵄⴻⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ. ⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵢⴻⵎⵥⴰⵡⵏⴻⵏ ⴷⴰⵏⵉⴻⵍ ⵍⴰⵔⴳⴻⵏⵜ, ⴽⵀⵧⵓⴰⵍⴻⴼ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏⴻ, ⵏⴰⵣⵉⵎ ⴽⵔⵉⴷⴻⵛⵀⴻ, ⵢⵧⵓⵏⴻⵙ ⴽⴰⵜⵉ ⴷ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵙⴻⴱⴱⴰⵏ. ⵢⴻⵛⵏⴰ-ⴷ 20 ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵢⵉⴹⴻⴱⵙⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ, ⴰⵎⵙⴻⴱⵔⵉⴷ (2001), ⵅⴰⵍⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ (2005), ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ ⴰⵎⵓⵔ (2009) ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⴻⵔⵢⴰⵃ (2015) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵔⵧⵛⴽ, ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⴱⵓ ⵛⴻⴱⴱⵓⴱ ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ ⴰⵎ ⵎⵉⵛⴽ ⵊⴰⴳⴳⴻⵔ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴻⴼⵔⵉⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⴳⵍⵉⵣ ⵔⵧⵍⵍⵉⵏⴳ ⵙⵜⵧⵏⴻⵙ.
ⴵⵉⴵⴻⵍ – ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵉⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏ-ⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ (ⵀⵛⴰ), ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ. ⵜⴰⴼⵙⵉⵔⵜ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⴳⴻⵔ ⵜⵉⵢⴰⴹ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴳⵉⵔⵔⴻⴷ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵙⴻⵎⵍⴻⵏⵜ-ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵉⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵏ ’’ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ, ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⵉⵏ’’ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ‘’ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ’’, ⵉ ⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷ ⵛⵟⴻⵎⴱⴻⵔ 2014. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴻⵏⴰⴳ (ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ ⵜⵉⵥⵔⵓⵏⵓⵖⵉⵏ) ⴷ ⴰⵏⴻⵒ (ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⴻⵍⵍⴻⵍ) ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴳⵣⴰⵡⴰⵍⴻⵏ, ⴳⴻⵔ-ⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⴻⵎⵎⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵙⵙⴻⵎⵔⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⴻⵎⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵜⴻⴽⵏⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ-ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⴰ ⵓⵔⴰⵏ ⵢⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⵇⴻⵔⵏ ⵡⵉⵙ ⵅⵉⵅ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵉⵣⴻⵡⵍⴻⵏ ‘’ⴰⵙⴻⵎⵎⵉ ⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ : ⵙⴻⴳ ⵓⴷⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ’’, ⵉ ⵉⴳⴰ ⵀⵛⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵉ ⵙⵙⵉⴷⵔⴻⵏ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵓⴷⴰ ⵏ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ‘’ⴷ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵣⴳⴻⵎ (ⴰⵅⴻⵎⵎⴻⵎ) ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴰⵎⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵙⵎⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴽⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ, ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ.
ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ (ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ) – ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⴻⵏⵟⴰⵥⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⵔⵓ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ’’ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ 2015 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵄⵔⴰⴱ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵍⵡⴰⵍⵉ, ⵀⵧⵛⵉⵏⴻ ⵧⵓⴰⴷⴰⵀ. ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ 1.000 ⵏ ⵢⴻⵎⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴰⵎ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⵉⵜⴻⴱⴱⴻⵜ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ‘’ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ’’ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴷⴻⴳ ⵉⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⵓ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵧⵓⴰⴷⴰⵀ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ, ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵙ ⵖⴻⵔ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵄⴻⵡⴷⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴼⴻⴰ), ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⴻⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵉⴳⴻⵣⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴹⵉⵇ. (ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ)
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵙⵧⵓⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⵉ ⵜⴻⵎⵢⵓⴼⴰ-ⴷ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵜⵜ-ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵕⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴷ-ⵜⴻⵛⵏⴰ ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ-ⵉⵏⴻⵙ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⴰⵟⴰⵚ. ⵙⴻⴳ 2006 ⵓⵔ ⵜⴻⵛⵏⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⵧⵓⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⵉ ⵜⴻⵛⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵍⴰâⴷⵉ-ⴼⵍⵉⵛⵉ ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵓⵎⵉ ⵜⵙⴻⵎⵎⴰ "ⴻⵍ ⵎⵓⵜⴰⴽⴰⵍⵍⵉⵎûⵏ" (ⵉⵃⴻⴷⴷⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, 2015), ⴰⵏⴷⴰ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵉ ⵜⵎⴻⴷⵢⴻⵣⵜ ⵏ ⵏ ⵉⵎⴻⴷⵢⴰⵣⴻⵏ ⵉⵎⵓⵇⵇⵕⴰⵏⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ (ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵙⴻⵏⴷ ⵜⵉⵏⴻⵙⵍⴻⵎⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵍⵇⴻⵔⵏ ⵡⵉⵙ ⵅⵅ) ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵡⴰⵇⵜ-ⴰⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⵅⴰⵍⴼⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⵣⴳⴻⵏ-ⵉⵙ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕ ⵙ ⵢⴻⵎⴼⴻⵕⴵⴻⵏ, ⵙⵧⵓⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⵉ, ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ (ⴷⴷⴻⵔⴱⵓⴽⴰ, ⴰⴷⵉⵏⴰⵏ-ⴱⴰⵙⵙⴻ, ⴰⴷⵉⵏⴰⵏ ⴰⵏⴻⴹⵕⵓⵢⴰⵏ, ⴱⴰⵏⵊⵓ, ⵄⵓⴷ), ⵜⴻⵛⵏⴰ-ⴷ ⴻⵍ-ⵎⵓⵜⴰⵏⴰⴱⴱⵉ, ⵉⵍⵉⴰ ⴰⴱⵧⵓ ⵎⴰⴷⵀⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴷⵢⴰⵣⴻⵏ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ, ⵙ ⵜⴰⵍⵄⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵕⵓⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⵜ ⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⵎⴻⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⴼⵍⴰⵎⴻⵏⵛⵧ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵛⵛⴰⵄⴱⵉ. ⴳⴻⵔ ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ-ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⴳⴻⵔⵔⵓⵊⵜ-ⴰⴳⵉ, ⴰⵙⴻⴼⵔⵓ "ⵉⵍⴰ ⵜⵓⵖⴰⵜ ⴻⵍ ⴰⵍⵄⴰⵎ" ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵓⵇⵇⵕⴰⵏ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⴱⵧⵓ ⴻⵍ ⴽⴰⵛⴻⵎ ⴻⵛⵀⴻⴱⴱⵉ (1909-1934) ⵉⴷ-ⵜⴻⵛⵏⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵔⴻⴳⴳⴰⴻ. "ⴰⴷ ⴱⵓⴷⴷⴻⵖ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜⵜ-ⴰⴳⵉ ⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵡⵡⴻⵜ ⵔⵔⴻⴱⵔⴰⴱ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵜⴰⵎⵃⴻⵇⵇⵕⴰⵏⵉⵜ, ⴷⴰⴳⵉ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ", ⵉⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵙⵧⵓⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⵉ ⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵅⴰⵣⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵔⴻⴱⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ - ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵉ ⵅⵜⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵙⵙⵉⴰ ⴷⵊⴻⴱⴰⵔ (1936-2015), ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2016 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⴰⵧⵓⴷ. ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴰⵔ 13 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2016 ⵖⴻⴼ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵣⴳⵉⵎ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ‘’ⵜⴰⵙⵉⵡⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⴼⴻⵔⵔⵉⵖ’’, ‘’ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ’’, ‘’ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵓⴳⵏⴰⵏⵜ‘’, ‘’ⵉⵎⵍⴻⵇⵇⴻⵎ ⴷ ⵓⵎⵢⴻⴹⵔⴻⵙ’’, ⴷ ’’ⵜⴰⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ (ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴰⴽⵍⵓⵜ)’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴰⵧⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵙⴻⴳ ⵉⵛⴰⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⵍⴷⵉⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ 15 ⴷⵓⴵⴰⵎⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ‘’ⴰⵙⵙⵉⴰ ⴷⵊⴻⴱⴰⵔ : ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ’’, ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⵓⴼⴻⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵜⴰⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ (ⵓⵛⵛⵍⵍⴰ), ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ. ‘’ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴰⵙⵙⵉⴰ ⴷⵊⴻⴱⴰⵔ, ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴻⴽⴽ ⵙⴻⴳⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴰⵧⵓⴷ, ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵛⵍⵍⴰ, ⴷ ⴰⵖⵙⵓⵔ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵙ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ (ⵛⵔⴰⵙⵛ) ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵙⵏⴻⴱⴳⵉⵏ-ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⴰⵄⴱⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵉⵎⵇⴻⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ 1960 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⴽⴰⵎⴻⵍ ⴼⴻⵔⴷⵊⴰⵍⵍⴰⵀ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⵓⵙⵜ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⵎⴰⵍⴰⴽⵧⴼⴼ. ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⵏ ⵛⵛⴻⵄⴱⵉ, ⴻⵍ ⵀⴰⴷⵊ ⵎⵀⴰⵎⴻⴷ ⴻⵍ ⴰⵏⴽⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1978, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵉⵜⴻⵣⵣⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵖⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⵖⴻⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵃⵓ ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵢ ⵏ ⴽⴰⵎⴻⵍ ⴼⴻⵔⴷⵊⴰⵍⵍⴰⵀ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴳⴻⵔ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵃⵓⵎ. ⴰⵖⵍⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴰⴷ, ⵉⴷⴻⴳ ⵜⵓⵖ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ, ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵥⵡⴰⵏ ⴷ ⵍⴵⵉⵔⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵢⴻⵍⵎⴻⵥⵢⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⵛⵛⴻⵄⴱⵉ ⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵣⵉⴽ-ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵏⴻⴱⵄⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏⵜ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵜⵉⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ. ⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⴻⵄⴱⵉ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⵓⵙⵜ ⵎⴰⵍⴰⴽⵧⴼⴼ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ, ⴱⴰⴷⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⵎⴻⵍⵀⴰ ⵔⵏⵓ-ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵜⵉⴱⴻⵔⵔⴰⵏⵉⵏⴻ.
ⵍⵓⵏⴷⴻⵏ –ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴰⵍⵎⵓⵔⵚⴻⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⵉ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵇⴻⴹⵄⵉⵜ ⵏ ⵢⴰ ⵉⴹⴻⴼⴼⵕⴻⵏ ⵓⴷⵓⵙ « ⴷⴰⵄⴻⵛ » ⴰⵔⴻⴱⵔⴰⴱⵉ ⵉⴳⵉⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵏ ⵡⴻⴷⴷⴻⵔⴹⴻⵇ ⴷⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⴻⵔ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⴻⵏ ⵉⴹⴻⴼⴼⵕⴻⵏ ⵔⵉⴼ-ⵃⴰⵎⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵎⴻⵔ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ. ⴰⵍⵎⵓⵔⵚⴻⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉ ⵉⵡⴻⴹⴹⵃⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⴻⵔ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⴻⵏ ⵎⵓⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵍⴱⵓⴱⴰⵜ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵜ-ⵇⴻⵛⵄⴻⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵓⴷⵓⵜⴻⵏ ⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵓⵔⵉ. ⴰⵔⵏⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳ ⵡⴻⵎⵍⵓⵜⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵕⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⴰ ⵜ-ⵉⴹⴻⴼⴼⵕⴻⵏ ⴷ ⵢⴰ ⵉⴹⴻⴼⴼⵔⴻⵏ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ « ⴷⴰⵄⴻⵛ » ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵛⵕⴻⵜ « ⵧⵓⵎ ⴷⵊⴰⵎⴻà » ⴷⴻⴳ ⵔⵉⴼ-ⵃⴰⵎⵚ ⴰⵛⴰⵔⵇⵉ. ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵄⴻⵔⵔⴻⵎ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⵉⵔⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⵉⵏ. ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵉⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵍⴻⵊⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ (ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ) ⵢⴰ ⵣⵉⴽ ⵉⵚⴻⵏⵏⴻⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⴻⵔ « ⵛⵉⵔ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⴰⵣⴰⵍ ». ⴰⵅⴰⵟⴻⵔ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵍⴰⵎⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⴷⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵍⵎⵓⵙ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵖⴱⵉⵔ. ⵓ ⵜⴻⵏⵏ-ⴰ ⵜⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ (ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ) ⵉⵔⵉⵏⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵢⵓⵔ-ⴰ ⵉⴼⴰⵜⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ « ⴷ ⴰⴳⴻⵔⵔⵓⵊ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵄⴰⵡⵡⴻⴹ, ⴷ ⴰⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵙⵓⵔⵉ ⴷ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ».
ⵓⵚⵍⵓ -ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⴳ-ⴷ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ ⵏ ⵏⵓⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⴰⵙⵙⴻⵏⴰⵟⵉ ⵍⴻⵜⵏⵉⵏ ⵜⵓⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴻⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ’’ⴼⵉⴼⴰ’’ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ « ⵡⴻⵅⵎⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⵊⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴷ » ⵡⴰⵢ ⵙⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵏ ⵛⵛⵉⵄⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⴳⵓⴼⵓ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⵀⴰ ⵢⵉⵙⵙ ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⵍⵓⵜⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ ⵏ ⵏⵓⴱⴻⵍ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ « ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵙⵖⴻⵔ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵃⴱⵙⴻⵏ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴻⵖ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵉⴷ ⵏ ⴰⵍ ’’ⴼⵉⴼⴰ’’ ⵙ ⵓⵣⴰⵔⴻⴱ ». ⴰⵔⵏⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵀⴰⵏⵉ ⵡⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴷⴰⴼ ⴷⵉ ⵜⴷⵉⵡⵏⵉⵜ ⵉⴷ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⵏⴻⵕⵡⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⵍⵓⵜⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⴻⵏⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⴻⵅⵎⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⵊⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ - ⵉⴽⴻⵔⵔⴻⵎ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵊⴰⵀⴷⴻⵏ ⵟⴻⵢⵢⴻⴱ ⵣⵉⵜⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⴻⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴷⵓⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵀⴰⵧ ⵎⴰⵔⵠⵉⵏ» ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⴻⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴽⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ. ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏ-ⴰ ⵡⴰⵍⵖⵓ ⵙⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ. ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⴰⵧ ⵎⴰⵔⵠⵉⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵙ 87 ⵏ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴰⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵙⴻⴳ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵢⴻⵛⵜⴰⵏ ⵓ ⵢⴻⵞⵞⴰⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ. ⵎⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⴰⵍⵅⴻⵎⵙⵉⵏⴰⵜ ⴰⵏⵉ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵖ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵎⴻⵔ ⴷⵉⵏ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⵕⴻⴱⵓⵕⵟⴰⵊⴰⵜ ⵄⴻⵔⵔⵎⴻⵏ ⵉ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⴻⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⵎ : ⵜⵀⴻ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ ⵜⵉⵎⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ-ⵏⴻⵖ. ⵜⴰⵏⴻⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⴻⵖⴰⵎⵙⴻⵏ ⵢⴻⴹⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵎⴰⵢⵓ ⵉⴼⴰⵜⴻⵏ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵀⴰⴷ ⵜⴻⴽⵜⴻⴱ ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵄⴻⵜ ⵉⴽⵜⴰⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴷ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵎⵍⴰⵍ ⵢⵉⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵔ-ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴰⵎ ⵓⵎⴻⵖⵕⴰⵙ ⵎⵓⵚⵟⴼⴰ ⵓⴱⵓⵍⵄⵉⴷ.
ⵜⵢⴰⵔⵜ - ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵕⵥⴻⵎ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⴰⵜⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵅⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⴰⵔⵜ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⵊⴰⴽ ⴱⴰⵔⴽ ⴰⵎⴻⴽ ⵏⴻⵄⵍⴻⵎ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵀⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵍⵎⵉⵣ ⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⴻⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵛⴰⵔⴽ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵍⵎⵓⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵣⵉ ⴷⴻⴳ ⵉⵍⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵙ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴻⵖ ⵉⴷ ⵜⴰⵏⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵔⵜ ⴷ ⵢⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⵜⵎⵓⵔⵣⵉ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵕⵥⴻⵎ ⴰⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵢⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⵊⴰⴽ ⴱⴰⵔⴽ. ⵎⴰⵏⵉ ⵀⴰⴷ ⴱⴻⵢⵏⴻⵏ « ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵏ ⵊⴰⴽ ⴱⴰⵔⴽ » ⴷ « ⵍⴻⵊⵀⵓⴷ ⵏ ⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵔⴳⴻⵏⵜⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔ » ⴷ « ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵏⴻⵡⵡⴻⵍ ⴷ ⵡⴻⵚⴽⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⴻⵎⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⴻⵔ ⵉⵄⵕⴰⴱⴻⵏ. ⵡⴰⵢ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⴰⵍⵇⵓⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴻⵅⵥⴻⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⴽ ». ⴰⵔⵏⵉ ⵀⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⴰ ⵢⴻⴵⴵⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵏ ⵊⴰⴽ ⴱⴰⵔⴽ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⴼⵔⴰⵏⴷⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵊⴰⴽ ⴱⴰⵔⴽ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⴼⵔⴰⵏⴷⴰ (ⵜⵢⴰⵔⵜ) ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1910. ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⵉ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⵎⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵃⴰⴹⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵊⴰⴽ ⴱⴰⵔⴽ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵛⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⴼⵔⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵍ ⴷⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1995. ⴰⵔⵏⵉ ⵢⴻⴵⴵⴰ ⵍⵓⵚⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴻⵃⵊⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⵉⵎⵇⴻⵕⴹⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵙ 1200 ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ.