ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ (ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ) – ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵔⵟⴰ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵣⴰⵢⴻⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵙⵉⵔⵟⴰ, ⴰⵎⴻⵛⵜⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ. ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴽⴻⵍⵜⵀⵧⵓⵎ ⴷⴰⵀⵧⵓ ⴽⵉⵜⵧⵓⵏⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ‘’ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ 2015 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵄⵔⴰⴱ’’, ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵉⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵉⵎⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴻⵏ, ⵉⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵓⴷⴰ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴰⴷⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ. Ɣⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵉⵎⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ, ⴰⴷ ⵙⴽⴰⵙⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ. ⴰⴷ ⴷⵍⵓⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵔⵟⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⵓⴼⵓⵔⴽ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵉⴷⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵙⴻⴹⴼⴰⵕⴻⵏ, ⵔⵔⴰⵏ-ⵜⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ, ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ. ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ-ⵉⵙ ⵙⵉⵔⵟⴰ, ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (202 ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ-46 ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ) ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵙ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵜⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ. ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵉⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ, ⴳⴻⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴳⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ, ⵎⵉⵙⵉⵒⵙⴰ, ⵢⵓⴳⵓⵔⵜⴻⵏ, ⵢⵓⴱⴰ ⵉ (ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ), ⵢⵓⴱⴰ ⵉⵉ (ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ) ⴷ ⵒⵟⵓⵍⵉⵎⵉ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ. ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵣⵉ ⵖⴻⴼ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ. ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ-ⵉⵙ, ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⵚⵚⴻⵏⵄⴰⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰⵏⵜ, ⵍⴻⴱⵏⵉ ⴷ ⵜⵙⴻⴳⴷⴰ, ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵏ, ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏⴷ ⴷ ⵓⵎⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵢⵜ, ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⴷ ⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⴰⵀⵧⵓ ⴽⵉⵜⵧⵓⵏⵉ.
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ (ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ) – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⵙⴻⴳ 18 ⴰⵔ 23 ⵎⴰⵢⵓ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⵉ ⴷ-ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ. ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵛⴰⵎ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ (ⴰⵒⵡ), ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵔⴰⵃ ⵛⵧⵍⵧⵏⴻⵍ ⵎⵧⵀⴰⵏⴷ ⵧⵓⵍⵀⴰⴷⵊ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⴹⵎⵉ ⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵉ ⵢⵉⵏⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵏⵣⴻⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⴻⵔⴽⵉ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵛⴰⵎ. ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵎⵅⴰⵍⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵏⵏⴰⵚⴰⵢⴻⵃ ⴳⴻⵔ-ⴰⵙⴻⵏ. ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵖⴻⵏ ⵉⵊⴻⵇⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵅⵅⴰⵔ ⴷ ⵡⵓⵞⵞⵉ, ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵙⵓⵜ, ⵜⴰⵔⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⴻⵖⵜ, ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵙⴻⴽⵙⵓ ⵉⵏⴰⵡⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵜ-ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⴱⴻⵄⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵥⵓⵎⵉⵜ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⵙ. ⴰⴷ ⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ 150 ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵚⵚⴻⵏⵄⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴹ.
ⴵⵉⴵⴻⵍ– ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ "ⵙⴰⵍⴻⵃ-ⵍⴱⴰⵢ" ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ (ⵜⵔⵛ) ⵎⵎⵓⴳⵔⴻⵏ-ⵜⵜ ⵙ ⵍⴼⴻⵔⵃ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵎⵉ ⴷ-ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵧⵎⴰⵔ-ⵧⵓⵙⵙⴻⴷⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵢⴻⵔⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ "ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵄⵔⴰⴱ 2015", ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⴱⴻⵖⵖⵓ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥ. ⴷ ‘’ⴰⵎⴻⵔⵔⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢ, ⵜⴻⵄⴵⴻⴱ-ⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵛ, ⵜⴻⵇⴹⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴱⴰⴹⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵏⵛⵉⵔⵉⵏ. ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ 90 ⵏ ⵜⴻⴷⵇⵉⵇⵉⵏ, ⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓ-ⵙ ⴷ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⵜⴰⵢⴻⴱ ⴷⴻⵀⵉⵎⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵙⴰïⴷ ⴱⵧⵓⵍⵎⴻⵔⴽⴰ, ⵜⴻⵣⵣⴰⴽⴰⵏ-ⴷ ⴰⵡⴰⴷⴻⵎ ⵏ ⵙⴰⵍⴻⵃ, ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 16 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵙ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵉⵣⵎⵉⵔ (ⵟⵟⴻⵔⴽ). ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵕⴻⴳⵎⴻⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ, ⵢⴻⵜⵜⴼⴻⴵⴵⵉⴵⴻⵏ ⵉ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵢ ⵏ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ. ⵡⴰ ⴷ " ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵙⴰⵍⴻⵃ ⵍⴱⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ " ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⴻⵙⵅⴻⵍⴹⴻⵏ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⴰⵛⴰⵀⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵏⵛⵉⵔⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴻⵀⵉⵎⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵃⴵⴰⴱ ⴰⴱⴻⵔⴽⴰⵏ (ⵎⵍⴰⵢⴰ), ⵉ ⵜⵜⵍⵓⵙⵓⵏⵜ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ, ⵉ ⴷ-ⵇⵇⴰⵔⴻⵏ, ⵏ ⵍⴻⵃⵣⴻⵏ ⵃⴻⵣⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵏⵖⴰⵏ ⵍⴱⴰⵢ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ’’ⵜⵉⴽⴻⵔⴽⴰⵙ ⵓⵍⴰ-ⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ’’. Ɣⵓⵔ ⴷⴻⵀⵉⵎⵉ, ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⵃⴻⵣⵏⴻⵏⵜ ⵜⴻⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⵉⵢⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵙⴰⵍⴻⵃ ⵍⴱⴰⵢ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵎⴻⵃⴵⴰⴱ-ⴰ ⴰⴱⴻⵔⴽⴰⵏ ‘’ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵍⴱⴰⵢ, ⴰⵙⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ (ⴷⴷⵓⵍⴰ) ⴰⴼⴰⵟⵉⵎⵉ’’. ‘’ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⴰⵖ-ⵛⵛⴻⵞⵞⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⴽⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵜⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵍⵀⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴻⵣⵎⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵇⴻⵏⵜⵔⵉⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴻⵏⵏⵉⵜ-ⵉⵙ ⵡⴻⵔⴳⴰⵣ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⵉ, ⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵎⴻⵔⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⵉⵙ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵙⵉⵔⵟⴰ ⵏ ⵣⵉⴽ-ⵏⵏⵉ. ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵉⵎⴻⴽⵍⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ ⴰⵣⵡⴻⵍ-ⵉⵙ "ⴻⵜⵜⴰⵃⴰⵡⵓⵍⴰⵜ" (ⵉⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ), ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ…
ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ,…ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2015 (ⵏⵙⵍ) – ⵜⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴰⵎ ⵓ ⵜⵊⴻⴱⴱⴻⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⴳⴷⴰ-ⵙ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⵜⴰⵎⴹⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ-ⴷ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴻⵇⵇⴻⵎ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵍⴰ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ. ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴻⵎⵇⴰⵎ-ⴰⴳⵉ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵍⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⴻⵅⵕⵓⴱ (16 ⴽⵎ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ), ⵜⴻⵜⵜⵓⵄⴰⵡⴻⴷ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵜ « ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ 2015 ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ ». ⵜⴻⵜⵜⵡⴻⴱⵏⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵙⵉⵔⵜⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵍⴰ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ, ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⴽⴰⵍⴰⵎⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵙⵉⵜⵉⴼⵉⵙ, ⵍⴻⵎⵇⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⴹ-ⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1.800 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰⵢⴰ. ⵢⴻⵔⵙ ⴷ ⵛⴼⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴽⴽⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⴰ, ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵍⴻⵎⵇⴰⵎ-ⵉⵙ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷ ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ-ⵉⵙ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴰⵙⴻⵡⵀⴻⵎ ⴰⵙⴻⴳⴷⴰⵏ ⵎⴰ ⵏⴻⵙⵙⴻⵎⵛⴰⴱⵉ-ⵜ ⴷ ⵉⵎⴻⴷⵖⴰⵙⴻⵏ, ⵍⴻⵎⵇⴰⵎ ⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴻⴼⵕⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴱⵏⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ , ⵏⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵏ ⴷ-ⵉⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⴻⵏ ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵙⵢⴼⴰⵅ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵖⵕⴻⵎ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉ ⵙⵉⴳⴰ, ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜⵉ, ⵉ ⵙⵉⵏ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵎ ⵢⵉⵎⴻⵇⵢⴰⵙⴻⵏ ⵙ ⵙⵇⴻⴼ ⵉⵎⴹⴻⵡⵡⴻⵕ ⵢⴻⵜⵜⵓⵛⴻⴱⴱⵃⴻⵏ ⵙ ⵡⴻⵥⵕⵓ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ, ⵙ ⵡⴻⴱⵍⴰⴹ ⵉⵎⴻⵕⵇⴻⵎ ⵉⵎⵕⴻⴱⴱⴰⵄ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴻⵊⵊⴰⵢⵉⵏ ⴷ –ⵉⵜⵜⴱⴻⴳⴳⵉⵏⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ. ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⵔⵜⴰ, ⴰⵙⴻⴽⴼⴻⵍ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵉⵎⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵎⵏⵓⴷⴰ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⴻⵏ, ⴳⴻⵔ 1915 ⴷ 1916, ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴰⵀⴰⵜ ⵜⵉⴱⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵎⵇⴰⵎ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵢⵓⴳⴰ ⵢⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⴼⵏⵉⵇⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵜⴻⵏ-ⵉⵙ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵉⵔⵜⴰ, ⴷ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵇⴻⵕⵟⴰⵊⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵙⴰⵅⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⴳⴻⵍⵍⵉⴷⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵎⵎⵉⵙ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵎⵉⵙⵉⵒⵙⴰ (3 ⴷ 2 ⵍⴰⵇⵕⵓⵏ ⵇⴱⴻⵍ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ).ⵜⵉⵖⵓⵣⴰ ⵜⵎⵉⵣⵡⵓⵔⴰ ⴱⴻⴳⴳⵏⴻⵏⵜ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵥⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵍⵎⵉⵜⵔⴰⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⵉⵜⵔⴰ ⵢⴻⵣⵣⵉ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵢⴻⵖⵎⴰⵇ ⴰⵣⴰⵍ 1,12 ⵍⵎⵉⵜⵔⴰⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴳⴻⵏⵙ ⴰⵙⵉⵍⵢⴰⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵓⵎ ⵙ ⴷⴷⴰⵍⴰⵜ ⵏ 40 ⵛⵎ. ⵉⵎⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴻⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⴻⵏ, ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴰⵖⵓⵎⵎⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵛⵎⴻⵏ. ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴹⴻⵍⵜ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵖⵙⴰⵏ, 3 ⵉⵙⴻⵏⴷⴰⵇ ⵓⵔ…
ⵉⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ‘’ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ’’ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵥⴻⵔ (ⵒⵔⵧⵊⴻⵛⵜⵉⵧⵏ) ⵏ 13 ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⵜⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ (ⵀⵛⴰ) ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 35 ⵏ’’ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ’’. ⵙⵏⴻⵥⵔⴻⵏ-ⴷ ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵡⴻⵣⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵃⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⵉⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵢⴻⵏ. ⵉⵙⵓⵔⴰ-ⴰ ⴷ ‘’ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵍⴻⵊⵏⵓⵏ’’ (1990) ⵏ ⵛⵀéⵔⵉⴼ ⴰⴳⵧⵓⵏ, ‘’ⵍⴻ ⵜⵧⵓⵔ ⴷ’ⴰⵔⴳⴻⵏⵜ’’ (2009) ⵏ ⵀⴰⴼⵉⴷ ⴰⵉⵜ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ, ‘’ⴷⵉⵀⵉⵢⴰ’’ (2012) ⵏ ⴰⵎⴻⵔ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⴷ ‘’ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ-ⵉⵡ ⴰⵙⵙ-ⴰ’’ (2013) ⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵍⵀⴰⵔⵜ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵥⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⴽⵀⴰⵢⴰⵎ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ), ‘’ⴰⴷ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⵎⵎⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ’’ (2014) ⵏ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ, ‘’ⴱⴰⴱⴰ ⵎⵓⵃ’’ (2012) ⵏ ⵙⵎⴰⵉⵍ ⵢⴰⵣⵉⴷ, ‘’ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ’’ (2011) ⵏ ⵍⵧⵓⵏⵉⵙ ⵣⵉⴷⴰⵏⴻ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 35 ⵏ ’’ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ’’ ⴷⴻⴳ 20 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⵣⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵍⵖⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵀⵛⴰ, ⵙⵉ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵡⴻⵔⵥⴰⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ 2015 », ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵉⵛⴻⴱⵃⴻⵏ ⵙ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵡⴻⵀⵎⴻⵏ ⵉⵎⴼⴻⵕⵕⵊⴻⵏ. ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⴻⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵓⵖⴻⵏⵜ ⵜⴻⴼⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵛⴻⴱⵃⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ, ⴼⴽⴰⵏⵜ-ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵖⴻⴼ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵛⴻⴱⴱⵃⴻⵏⵜ-ⵜⵜ. ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰ, ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⴱⵔⵉⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴻⵥⴷⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⴼⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵟⵟⴻⵔⴹⵇⴻⵏⵜ, ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏⵜ ⴰⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ, ⴰⵎ ⵜⵊⴻⵊⵊⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ ⵓⵛⴱⵉⵃ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴱⴱⵃⴻⵏⵜ ⵜⵇⴻⵏⵟⵢⴰⵔ ⴷ ⵢⴻⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ. ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⵥⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⵎ ⵙⵙⵃⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴰⵎ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ-ⴰ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⴻⵔⵔⵃⴻⵏⵜ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⴷⴷⴰ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ.
ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵖⴻⴼ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⵉⴱⵏ ⵏⴰⴼⴰⵄ ⴻⵍ ⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵓⵇⴱⴰ (ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ), ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ. ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵊⵊ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴻ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵇⴰⵄⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ, ⴰⵊⴻⵔⵔⴻⴷ ⴻⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⴰⴳⴳⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ». ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵀⴰⵍ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ « ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵓⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⴱⴰⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ». ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵡⴻⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵉⵎⵅⴻⵢⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⵉⴱⵏ ⵏⴰⴼⴰⵄ ⴻⵍ ⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴷ « ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⴷⴻⵢ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⴻⴷ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵉⵙⵙⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⴻⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴳⴳⴰⴳⴻⵏ ⴻⴷ ⵢⴻⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⵎⴰⵍⵉ ⴻⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵉⵎⴻⴷⵢⴰⵣⴻⵏ ⵎⵓⴼⴷⵉ ⴻⴷ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴷⴰⵔⵡⵉⵛ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ « ⵜⵉⵛⴻⵎⵎⴰⵄⵉⵏ ⵡⴻⵔⵊⵉⵏ ⵖⴻⵙⵙⵉⵏⵜ » ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵙⴻⴳ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ ⵖⴻⵔ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴷⴰⵔⵡⵉⵛⵀ », ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵡⴻⵏⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵓⵔⴱⵉⵃⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⵣⴻⴷⴷⵧⵓⵔ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ. « ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ-ⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵡⴰⵥⵉ ⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴰⵍⵍⵧⵓⵍⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵢⴰⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴼⴷⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ-ⵜⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⵙ ⵡⵓⵍⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵎⵀⴰⵔⵙⴰ», ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴱⴰⵅⵜⴰ ⵇⵡⴰⴷⵔⵉ. « ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ-ⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴻⴷ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ, ⵉⵎⵉ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ [ⴻⵅⴻⵎⵒⵍⴻ] ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ [ⴰⵓⵜⵧⴷéⵜⴻⵔⵎⵉⵏⴰⵜⵉⵧⵏ] », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ. ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴻⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴱⵓⵛⵉⵅⵉ ⵛⵀⴻⵉⴽⵀ ⴷ ⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵖ, ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵥⵔⴰ ⵜⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ ⴻⴷ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴷⴰⵔⵡⵉⵛⵀ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ « ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵍⵢⴰⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ » ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴼⵔⵓ ⵏ « ⵄⴰⴱⵉⵕⵓⵏ » (ⵉⵎⵙⴻⴱⵔⵉⴷⴻⵏ) ⵏ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴷⴰⵔⵡⵉⵛⵀ. ⵉⵎⴻⵔⴱⴰⵃⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⵢⴻⵣⵜ ⵜⴰⴽⴻⵍⵙⴰⴽⵜ , ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴻⴷ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ , ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ. ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴻⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ (1908-1977) ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ « ⵇⴰⵙⵙⴰⵎⴰⵏ ». ⵢⴻⵊⵊⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ-ⵙ ⵜⵉⵇⵙⵉⴷⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⴼⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵎ « ⵜⴰⵃⵜⴰ ⴹⵉⵍⴰⴰⵍ ⴰⵍ-ⵣⴰⵢⵜⵓⵏ » (ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵔⵉⵏ) ⴻⴷ « ⴰⵍ-ⵍⴰⵀⴰⴱ ⴰⵍ-ⵎⵓⵇⴰⴷⴷⴰⵙ » (ⵜⴰⵊⴰⵊⵉⵃⵜ ⵜⵉⵎⵇⴻⴷⴷⴻⵙⵜ). ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴷⴰⵔⵡⵉⵛ (1941-2008) ⴷ…
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵙⴰⵎⵉⴰ ⴷⵉⴰⵔ, ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⴳⵏⵉ (ⵒⵍⴰⵜⴻⴰⵓ) ⵏ ⵜⵏⵓⵥⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ (ⵙⵒⴻⵛⵜⴰⵛⵍⴻ) ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵧⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ 18 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵉⵡⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵇ. ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ « ⵠⵉⵔⴳⵓⵍ », ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎⵙⴻⴳⴳⴰⵙ (ⴰⵏⵏⵓⴻⵍ) ⵏ « ⵍⵉⵔⴻ ⴻⴷ ⴷⵉⵔⴻ ⵒⵧⵓⵔ ⵍⴻ ⵒⵍⴰⵉⵙⵉⵔ » (ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴻⴷ ⵜⵎⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⴻⴹⴼⵉ). ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵅⴻⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⵥⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵏⵉⵜⴻⵏⵜⵉ ⴷ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⴷⵉⴰⵔ (ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ), ⵀⴰⵍⵉⵎⴰ ⵀⴰⵎⴷⴰⵏⴻ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ), ⴽⴰⵍⵜⵀⵧⵓⵎ ⴱⴻⵏ ⵎⴱⴰⵔⴻⴽ (ⵜⵓⵏⴻⵙ), ⵏⴰⵜⵀⴰⵍⵉⴻ ⴷⴻⴱⴻⵏⵏⴻ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) ⴻⴷ ⵢⴰⵡⴰ (ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵏⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ-ⴰ. ⵜⵉⵏⵓⵥⴰⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵖⵔⴻⵏⵜ ⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵏ ⵢⴻⵎⵅⴻⵎⵎⴻⵎ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵧⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵏⵜ ⴻⴷ ⵛⵛⵏⴰ ⴻⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴻⴷ ⵢⴻⴹⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ. ⵙⴰⵎⵉⴰ ⴷⵉⴰⵔ ⵜⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵔⵔⴰ ⴷⴷⴻⵀⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⵙⵍⵉⵢⴻⵏ (ⵍⴻⵚⵡⴰⵜ) ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ (ⵒⴰⵜⵔⵉⵎⵧⵉⵏⴻ) ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⴳⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴷⵉⴰⵔ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ”ⵜⵔⵉⴰⵏⴰ ⴷ’ⴰⵍⴳⴻⵔ” (1993), ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⴻⴷⴷⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ “ⵎⴻⴷⵉⵜⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵧ” (1998), ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏⵜ ⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴼⵍⴰⵎⴻⵏⵛⵧ ⴻⴷ ⵍⴻⵚⵏⴰⴼ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵙⴰⵎⵉⴰ ⴷⵉⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ , « ⵏⴰⵏⴰ » (ⵊⵉⴷⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2005, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⴻⵛⵏⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵏⵉⴳ, ⵜⵓⵊⵊⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵍⴱⴰⵟⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⴻⴷ ⵡⴻⵎⵢⴻⵅⵍⴰⴹ ⵓⵔⴱⵉⵃ ⵏ ⵢⵉⵖⵓⵏⴰⴱ (ⵙⵜⵢⵍⴻⵙ). « ⵠⵉⵔⴳⵓⵍ » ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵇⵓⴻ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴻⴷ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ (ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉⵧⵏ ⵒⵧⵒⵓⵍⴰⵉⵔⴻ) ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴻⴷ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⵓⵍⴼⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1994. ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⴻⴷ ⵢⴻⵎⵙⵓⴷⴰⵔ (ⵒⵔⵧⴼⴻⵙⵙⵉⵧⵏⵏⴻⵍⵙ) ⴰⵢ ⵉⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴰⵎⵓⴷⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵔⵏⴰ « ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ…
ⵙⵟⵉⴼ – ⵉⴳⵉⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴼⵧⴷⵉⵍ ⴰⵡⴻⵔⵜⵉⵍⴰⵏ ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ, ⵙⵟⵉⴼ ⴻⴷ ⴰⵢⵜ ⵡⴻⵔⵜⵉⵍⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ, ⵣⵉⵜⵧⵓⵏⵉ ⴰⵔⵉⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵉ ⵏⵙⵍ. ⵉⴳⵉⵜⴻⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵚⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵢⴰⵎⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵄⵉⵔⴰⵇⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⴼⵄⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ. ⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵓⵣⵏⴻⵏ-ⴷ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ. ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ 2015 ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵖⴻⴼ “ⵓⵅⴻⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⴼⵧⴷⵉⵍ ⴰⵡⴻⵔⵜⵉⵍⴰⵏ ⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ-ⴰ », « ⴰⵅⴻⴷⴷⵉⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⴻⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⵏ ⵡⴻⴳⴷⵓⴷ ⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ » ⴰⴽⴽⴻⴷ « ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ » ⵎⴻⵙⵙⴰⵧⵓⴷ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏⴻ ⴻⵍ ⵧⵓⴰⵔⵜⵉⵍⴰⵏⵉ, ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵙ ⵏ ⵢⴻⵎⵅⴻⵎⵎⴻⵎ-ⴰ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵏ, ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴻⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ-ⴰ, ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴼⵉⴷⵀ ⴰⵎⵧⴽⵔⴰⵏⴻ ⴷ ⵡⴰⵢⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴼⵧⴷⵉⵍ ⴰⵡⴻⵔⵜⵉⵍⴰⵏ. ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵕⵕⴻⵃⵎⴰ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⵥⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ (1906-1959), ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵇⴱⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵡⴻⵔⵜⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴹⴻⵍ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⴷⴻⴳ 1987, ⴷ ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ-ⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵟⵉⴼ.