ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴳⴻⵔ 5.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ, ⵏⵧⵔ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵧⵓⴰⵎ, ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ, ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵖⴻⵔ 82 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ.
ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ – ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ, ⵃⵡⴰⵊⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏⵜ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⵉⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ-ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ » ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2012, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴱⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵡⵓⵜⴰ ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴰⵚⴻⴳⴳⴻⵎ. ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵙⵖⴰⵏⴰⵏ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴷⵊⴻⵎⴰⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴼⵓⴽⴻⵏ-ⴷ ⵢⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⵜⴻⵙⵄⴰ 91 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵡⵓⵜⴰ ⴰⵢⴰ. ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ-ⴰ, 26 ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴱⴰⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ. ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ », ⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵏⴻⴷⵕⵓⵎⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵏⵏⴰ, ⵡⵍⴰⴷ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵏⵓⵙ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵙⵃⴰⵇ ⵟⵟⴻⵢⵢⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵏⵉ ⵏ ⵍⵄⵓⴱⴰⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵜⴻⵏⵜⵉ ⵜⵜⴼⵉⵛⵛⵉⵜⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵔⵣⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴰⵙⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ, ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴷⴰⴷⴰ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ " ⵍⴰ ⵎⵓⵙⵉⵇⵓⴻ ⴻⵏ ⵔéⵙⵉⵍⵉⴻⵏⵛⴻ" (ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ) ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ "ⵔⴻⵙⵉⵍⵉⴰⵔⵜ" (ⵉⵏⴻⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ) ⵖⴻⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ.
ⴱⴰⵔⵉⵙ–ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰⵏⵛⴰⵏⵏⴻⵙⵜⴱⴻⵟⵟⴻⵃⴰⵙⵙⵏⵓⴽⵔⴰⵙⵢⵉⵡⴻⵏⵏⵡⵓⵎⵓⵖⵏ 56 ⵏⵢⵉⵙⵓⵔⴰⵢⴻⵍⵍⴰⵏⴷ "ⴰⴼⵔⴰⵏ-ⵉⵙⵓⵏⵚⵉⴱ", ⴷⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏⴰⵔⴰⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏⵙⴻⴳⵢⵉⵙⴻⵎⵙⴻⴳⵜⴱⴰⵜⴼⴰⵙⴽⴰⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⴽⴽⵙⴻⵏⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰⴰⵍⵎⴻⵏⴷⵏⵡⴰⵟⴰⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵙⴰⵔ ⴱⵓ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵙⴷⵏ, ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴳⵓⵢ ⴱⴷⵓⵙ, ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵀⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵔⵙⴰ ⵢⵅⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 85 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴰⴷⴽ ⴱⵓⵓⵣⵉⵏⵓⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⵡⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵜⵥⵔⴰⵎ ⵍⵃⵔⵚ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉ ⵏⵙⴼⵓⴳⴳⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵉⵙ "ⵟⴰⵃⴽⴰⵢⵜ ⵜⵓⵃⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴰ ⵎⴰⴳⴷⴰⵍⵉⵏⴰ", ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵀⵎⵉⴷⴰ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ, ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ, ⵜⵉⴽⴽⵔⵡⵉⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴼⵔⵉⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵃⴽⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵥⴹ ⴰⴼⵔⵔⵉⵖ-ⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵎⵉⴳⵣⴰⵎⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵖⵓ ⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵙⴼⵓⴳⵍⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⵍⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.