ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⴰ ⵉ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏ 2021 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⴷⴰⵕ ⵙⵙⴻⵍⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵏ ⵙⵙⴻⵔⴽⴰⴵⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴻⴷⵍⵓⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵏⴰⵉⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ, ⵜⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 58 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⴹⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⴰⵜⵉⵏ, ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⴷⴻⵔ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵖⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷ ⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵙⴻⴹⵔⴰ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵉⵥⵔⵉ. ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⵔⴻⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵏⵓⴷⵔⵉⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⴷⴻⴳ 1938, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵔⴻⵏⴻ ⴱⴰⵓⵜⵉⴻⵔ ⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵏⴷⴻⵔⵍⵉ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ. ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ « ⵜⴼⴻⵊⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵥⵉⵔⴻⵏ » (1965) ⴷ « ⴰⵄⴻⴼⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵄⴻⴽⴽⴰⵣ » (1971) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵣⴳⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 1965 ⵢⵓⵔⴰ-ⵔ ⵎⵧⵓⵍⵧⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⴻⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵛⴰⵏⵏⴻⵙ. ⵙⴻⴳ 2009 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ, ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⴰⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵏⵓⴷⵔⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⴻⵣⵣⴼⴰⵏ ⵏ « ⵎⵧⵙⵜⴻⴼⴰ ⴱⴻⵏ ⴱⵓⵍⴰⵉⴷ » ⴷⴻⴳ 2009 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⴽⵔⵉⵎ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ » ⴷⴻⴳ 2015, ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵡⵓⴷⴻⵎ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⵍⵧⵜⴼⵉ », ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⵍⵓⵜⴼⵉ. ⴷⴻⴳ 2018, ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, « ⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⴷⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴷⵓⵍⵜ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵣⴳⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⴰⴰⵔⴼⵉⴰ. ⵢⴻⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵙⵉⴷ ⴰⵍⵉ ⴽⵧⵓⵉⵔⴻⵜ, ⵔⵡⵉⵛⵀⴻⴷ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴽⴰⵜⴻⴱ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⴻⵍ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏⵉ, ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵣⴻⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵙ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴱⴰⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵥⵡⵉⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵎ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⴽⴻⵛⵀⴰⵛⵀⴻ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵙⴻⵀⴰⵉⵔⵉ ⴷ ⵙⴰⵎⵢ ⴰⵍⵍⴰⵎ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵙⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵙ ⵓⵍⴷⴰⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴹⵉⵙⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴼⵉⴷ ⵙⴰⵛⵉ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵉⵖ « ⴽⴰⵢⵏ ⵓⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴽⴰⵏⵛⵀ (ⵢⵍⵍⴰ ⵏⵖ ⵓⵍⴰⵛ) » ⵏ ⵓⵎⵙⴹⵔⵓ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴽⴰⴷⴰ ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ « ⴰⵏⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴱⵃⵔⵉⵏ » ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⴽⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵎⵙⴰⴽⵉⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴷⴳ ⵢⵓⵓⵜⵓⴱ, ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⴹⵉⵙⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵓⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ. ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ (ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⴰⴽⴽⴻⴷ 4 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵜⵉⴼ- ⵔⴰⵀⴰⵍ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵀⴰⴷⵊⴰⴷⵊ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ « ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ. ⵜⴰⵙⵇⴰⵎⵓⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵉ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ « ⴰⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ » ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵅⵚⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵙ-ⵙ ⴽⴻⴼⴼⵓⵏ ⴰⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵉⴷⵢⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵀⴰⴷⵊⴰⴷⵊ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵛⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵥⵓⵏ. ⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓ-ⴰ, ⴷ ⵏⴻⵙⵖⴰⵎⵓ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ.
ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ - ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ « ⴰⵉⵙⵙⴰ ⵎⴻⵙⵙⴰⵓⴷⵉ » ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵔⵔⴰⵣ « ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ » ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ « ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵉⵃⴻⴼⴼⴰⴹⴻⵏ », ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵚⴻⴱ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵉⵃⴻⴼⴼⴰⴹⴻⵏ, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵢⴻⵏ ⵉⵃⴻⴼⴼⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵣⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴻⵍ ⴰⵎⵉⵏⴻ ⵎⴻⴽⴽⴰⵡⵉ. ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵇⴻⵔⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⴻⵍⵍⴻⵍ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵉⵃⴻⴼⴼⴰⴹⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵢⴻⵏ ⵉⵃⴻⴼⴼⴰⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 36 ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ. ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⵉⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⴻⴳⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ. ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵏⴻⵣⵔⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴹⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴻⴽⵜⴰⵣⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ 154 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵙⵏⴻⴽⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵜⴻⵍⴷⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰⵣⴻⵏⵣ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵓⵥⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵉⵥⵔⴳ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵙⴳⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⵍ ⴹⵊⵓⵓⵀⵔ ⴰⵎⵀⵉⵙ-ⵓⵓⴽⵙⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ-ⵉⵙ ⴱⵍⴽⵀⵉⵔ ⴰⵎⵀⵉⵙ, ⵜⵣⵡⵍ-ⵉⵜ "ⵒⵓⵓⵔ ⵓⵏ ⵏⵙⵉⴳⵏⵎⵏⵜ ⴷⵥⴼⵉⵏⵉⵜⵉⴹⵎⵏⵜ ⵜ ⵙⵒⵥⵛⵉⴼⵉⵇⵓⵎⵏⵜ ⴰⵍⴳⵥⵔⵉⵏ" (ⵉⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ, ⴷ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴽⴰⵏ).
ⵟⴰⵎⵏⵖⴰⵙⵟ - ⵟⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⴷ, ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⴱⵓ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵣ, ⵀⴰⵎⵉⴷⵓⵓ ⵟⴰⵏⴼⴰⵏⴰ, ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ǧǧⴰⵏ ⵢⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵛⴰⵖ.