ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ - ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵣⵍⴰⵏ ⴰⵟⵔⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴹⵔⵓⵜ ⴱⵔⵉⴷⴳⵉⵜ ⵍⵜⵙⴷⵉⵜ ⵢⵡⵡⵉ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵣⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⴱⵔ 2020 ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴼⴰⵔèⵙ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ "ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ" ⵜⵙⵙⵖⵔⵓ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴹⵉⴱ 2020, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⴱⵜⵔ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ.
ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ (ⵙⵡⵉⵙ) - ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵜⵕⵓⵃ ⵙ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ (ⵙⵡⵉⵙ) ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵣⵣⵍⴰⵏ "ⴰⵖⵔⴰⴱ, ⵍǧⵔⵃ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ" ⵉ ⴷ-ⵉⴷⵔⵔⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵓ ⵙⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵉⴷ-ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴹⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ. « ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 88 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ 80-12 ⵏ 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 1980 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 1981, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ, ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 109 ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ. ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 110 ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵍ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵙ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ. ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⵏⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵓⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 88 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 1981. ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, 81 ⵏ ⵜⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵡⵡⵉⴹⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ 25, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵡⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ 251 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏⵜ, ⴼⴼⵉⵛⵛⵜⴻⵏⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵃⴽⴰⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ ⴰⵉⵜ ⵉⴳⵀⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⵀⴰⵎⵎⴰⵛⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴳⴰⵏ-ⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏⴷ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵣⴻⵍⵉⴽⵀⴰ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ,
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴹⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴳⴰⵏ-ⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏⴷ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵣⵍⵉⴽⵀⴰ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴳⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⵏⴷⵓⵓⴷⴰ, ⵜⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵟⵎⴽⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ), ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵙⵍⴰ ⵉⵖⴱⵍⴰⵏ-ⵏⵙⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⵜⴰⵖⵙⵙⴰ, ⵉⵙⵖⵓⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵔⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵛⴰⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵉⴷⵊⴷⴰⵎ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⴱⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » (ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⴷ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⵙ ⵜⴻⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ-ⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ.