ⵟⴰⵎⵏⵖⴰⵙⵟ - ⵟⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⴷ, ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⴱⵓ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵣ, ⵀⴰⵎⵉⴷⵓⵓ ⵟⴰⵏⴼⴰⵏⴰ, ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ǧǧⴰⵏ ⵢⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵛⴰⵖ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⴰⵔ 20 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵡⵉⵏ (ⵜⴰⵢⴷⴰ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵍⴰⵏⵜ).
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ - ⴹ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵍⴰⵚⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵉⵜ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵜⴰⵇⵔⵔⴰⴱⵜ ⵉⵎⴷⵖⴰⵙⵏ, ⵜⵣⴳⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⵢⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵜⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵚⵔⵔⴼ ⴷⴷⵇⵙ-ⵉⵙ, ⵢⵔⵣⴰ ⴰⵔⵇⵇⵄ-ⵉⵙ ⵙ ⵜⵍⵇⵢ, ⴰⵢⴰ ⵢⵙⵍⴰⵍ-ⴷ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⵔⴱⵏ ⵖⴼ ⵜⵇⵔⵔⴰⴱⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉ ⵜⴰⵇⵔⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⴽⴰⵏ ⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ
ⴱⴳⴰⵢⵟ - ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⵎⵙⵏⵎⵜⵜⵉ ⴼⵓⵓⴷⵉⵍ ⵛⵀⵥⵔⵉⴳⵓⵏ, ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ « ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵙⵎⵉⴷⴳⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⴷⵖⵏ ».
ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ, ⴼⴻⵍⵉⵅ ⵜⵙⵀⵉⵙⴻⴽⴻⴷⵉ ⵜⵙⵀⵉⵍⵓⵎⴱⵓ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵅⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⵎⵜ ⵜⵉⵙ 34 ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵙⵀⵉⴽⴻⴷⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ, ⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵢ ⵏⴻⴱⵖⴰ ». ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⴳⵉⵙⴰⵀ. ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵔⵓⵣ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴳⵓⵔⴻⴻ. ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴷ « ⵓⴽⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⴱⴰⵜⴻⵏ ⵉⵎⵙⴻⴱⴷⴻⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵉ ⵓⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴻⴼⴼⵓⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ». ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ 34 ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⴼⴻⵛⴽⵓ ⵉ ⵜⴻⵏⴽⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵟⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ-ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵛⴰⵔⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵡⴰⵍⵜ, ⵢⵥⵔⴳ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵓⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵀⴰⴱⵉⴱ-ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵎⴰⵏⵙⵓⵓⵔⵉ.
ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ - ⵡⵡⴹⴻⵏ 106 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵃⵓⵣⴰ-ⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⵉ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵙⴱⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⴳⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵥⴰⵢⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵎⵙⴻⵜⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳⴰⵔ ⵔⵓⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ « ⵜⵏⴻⵣⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⵓⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵉⴳⵀⵉⵍⴰⵀⵔⵉⵣ ⵉ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ.
ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ - ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⴷⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⴵⴵⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵓⵔⴻⵇⵇⴻⵄ ⵉ ⵉⵇⴻⵍⵄⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⴱⴰⴽ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ.