ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴳⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵜⵔⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ – ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵉⵜ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵜⴰⵕⴰⴽⵏⴰ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵢⴻⵏ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ-ⵉⵙ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵍⵍⵉ ⴰⵏⴷⴰ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵉⵏⴹⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⵓⵛⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴵⴵⴻⵏ ⴰⵙⴰⴷⵓⵔ-ⴰ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⴰ ⴰⵡⴻⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⴹⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ, ⵔⵏⵓ ⴰⵡⵄⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⵟⵟⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⴰⵛⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵡⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵕⴰⴽⵏⵉⵡⵉⵏ-ⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴷ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵜⵜⴻⵏⵜ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵇⴰⴷⴷⴻⵎ, ⵛⵔⵉⵄⴰ, ⴱⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵉⴵⴻⵏ, ⵜⴰⵕⴰⴽⵏⴰ ⵏ ⵏⴻⵍⵎⴻⵏⵜⴰ ⵜⴻⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⴰⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵜⵔⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵍⵉⵍⵉ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵔⴻⵖⵎⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴹⵓⴷⴰⵏ.
ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴳⴳⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ. ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵛⴻⵖⵜ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵀⴰⴷⵊ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ-ⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⴼⴻⵍⵜ ⵜⴰⵣⵏⴰⵏⵜⵉⵜ, ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ-ⴰ ⵜⵉⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵉⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵏⵜⴰⵍⴰ-ⴰ ⴰⵎ « ⵙⵖⴻⴷ ⵖⴻⵔ-ⵏⴻⵖ » (ⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ-ⴰⵖ-ⴷ), « ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ » (ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ) ⴷ « ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵍⴵⴻⵏⵏⴻⵜ » ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ. ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵙ ⵓⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵛⴻⵖⵜ ⴷ ⵜⴻⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵙⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ. ⵜⵜⴳⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵄⴻⵔⵔⴹⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ.
ⵜⴰƔⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⵢⴻⵜⵜⴰⵥ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵛⵡⵉⵟ ⵏ ⵜⴰⵥⴻⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵡⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵥⴰⴱ. ⵉⵏⴻⵎⵣⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⵎⵥⴰⴱ ⵛⴻⴽⵕⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵀⵔⴻⵡ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⴰⴳⴻⵎ ⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵢⴻⵙⵙⵎⴰⴷⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ « ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴰⵜⵓ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴵⵓⴵⴵⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵡⴻⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵉⵡⴼⵓⵙⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⵙⴻⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵀ. ⵎⴰⵀⴼⵓⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⵣⵔⴰⵡ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵙ. ⴱⴰⴽⵉⵔ, ⴷ ⴰⵏⴰⵡⴰⵔ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉ, ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳⴳⵜⴻⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⴳⴻⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⵢⵓⵛⴻⴼ ⵍⴰⵙⵙⴰⴽⴻⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵇⵇⴻⵍ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ, ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, « ⵜⵉⵍⵢⴰⴷⴰⵜ » ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⵟⵟⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵎⵍⵉⴽⴰ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴱⴷⴻⵙⵍⴰⵎ, ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⴰ ⵉ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏ 2021 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⴷⴰⵕ ⵙⵙⴻⵍⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵏ ⵙⵙⴻⵔⴽⴰⴵⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴻⴷⵍⵓⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵏⴰⵉⵎⴰ ⴰⴱⴰⴱⵙⴰ, ⵜⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 58 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⴹⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⴰⵜⵉⵏ, ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⴷⴻⵔ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵖⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷ ⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵙⴻⴹⵔⴰ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵉⵥⵔⵉ. ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⵔⴻⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵏⵓⴷⵔⵉⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⴷⴻⴳ 1938, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵔⴻⵏⴻ ⴱⴰⵓⵜⵉⴻⵔ ⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵏⴷⴻⵔⵍⵉ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ. ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ « ⵜⴼⴻⵊⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵥⵉⵔⴻⵏ » (1965) ⴷ « ⴰⵄⴻⴼⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵄⴻⴽⴽⴰⵣ » (1971) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵣⴳⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 1965 ⵢⵓⵔⴰ-ⵔ ⵎⵧⵓⵍⵧⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⴻⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵛⴰⵏⵏⴻⵙ. ⵙⴻⴳ 2009 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ, ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⴰⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵏⵓⴷⵔⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⴻⵣⵣⴼⴰⵏ ⵏ « ⵎⵧⵙⵜⴻⴼⴰ ⴱⴻⵏ ⴱⵓⵍⴰⵉⴷ » ⴷⴻⴳ 2009 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⴽⵔⵉⵎ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ » ⴷⴻⴳ 2015, ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵡⵓⴷⴻⵎ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⵍⵧⵜⴼⵉ », ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⵍⵓⵜⴼⵉ. ⴷⴻⴳ 2018, ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, « ⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⴷⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴷⵓⵍⵜ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵣⴳⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⴰⴰⵔⴼⵉⴰ. ⵢⴻⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵙⵉⴷ ⴰⵍⵉ ⴽⵧⵓⵉⵔⴻⵜ, ⵔⵡⵉⵛⵀⴻⴷ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴽⴰⵜⴻⴱ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⴻⵍ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏⵉ, ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵣⴻⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵙ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴱⴰⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵥⵡⵉⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵎ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⴽⴻⵛⵀⴰⵛⵀⴻ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵙⴻⵀⴰⵉⵔⵉ ⴷ ⵙⴰⵎⵢ ⴰⵍⵍⴰⵎ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵙⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵙ ⵓⵍⴷⴰⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴹⵉⵙⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴼⵉⴷ ⵙⴰⵛⵉ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵉⵖ « ⴽⴰⵢⵏ ⵓⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴽⴰⵏⵛⵀ (ⵢⵍⵍⴰ ⵏⵖ ⵓⵍⴰⵛ) » ⵏ ⵓⵎⵙⴹⵔⵓ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴽⴰⴷⴰ ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ « ⴰⵏⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴱⵃⵔⵉⵏ » ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⴽⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵎⵙⴰⴽⵉⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴷⴳ ⵢⵓⵓⵜⵓⴱ, ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⴹⵉⵙⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵓⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ. ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ (ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⴰⴽⴽⴻⴷ 4 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵜⵉⴼ- ⵔⴰⵀⴰⵍ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵀⴰⴷⵊⴰⴷⵊ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ « ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ. ⵜⴰⵙⵇⴰⵎⵓⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵉ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ « ⴰⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ » ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵅⵚⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵙ-ⵙ ⴽⴻⴼⴼⵓⵏ ⴰⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵉⴷⵢⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵀⴰⴷⵊⴰⴷⵊ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵛⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵥⵓⵏ. ⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓ-ⴰ, ⴷ ⵏⴻⵙⵖⴰⵎⵓ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ.