ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵣⵡⵉ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴰⵀⵉⵍ-ⵉⵙ 24/24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵟⴰⵡⴻⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ, ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴳⴻⵎⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ « ⵜⵉⴷⴻⵜ » ⵜⴻⵔⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵚⴻⵔⵔⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⴰ-ⵢⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵙⵓⵔⴰ « ⵛⵉⴳⴰⵔ ⴰⵓ ⵎⵉⵍ » (ⴰⵙⵉⴳⴰⵔ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵜ) ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔ ⴰⵉⵏⵓⵓⵣ ⴰⴽⴽⴷ « ⵍⵓⵔ ⴰⵍⴳⵥⵔⵉ » (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⵏⵙⵏ) ⵏ ⵍⵉⵏⴰ ⵙⵓⵓⴰⵍⵎ ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏ-ⴰⵙⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⴷⴼ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵄⵎⵎⴰⵏ. ⵟⴽⴼⴰ ⵜⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵢⵓⵔⴷⵓⵏⵉⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ.
ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ – ⵟⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵎⵙⴹⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ « ⵥⴰⵒⵀⵉⵔⴰ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ » ⴰⴷⵉⵍⴰ ⴱⵏⴷⵉⵎⵔⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵟⵓⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⴼⴼⴰⴹⴻⵏ ⴷ « ⴰⴽⵓⴼⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⴼⴼⴰⵏⴻⵏ » ⵉ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉⵙⴻⴳ ⴷ-ⴼⴼⵖⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵣⴳⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏⴰⴷⵊⵉⴱ ⵙⵜⴰⵎⴱⵓⵍⵉ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⴼⴼⴰⴹⵏ ⴷ « ⴰⴽⵓⴼⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴼⴼⴰⵏⴻⵏ » ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉⵙⴳ ⴷ-ⴼⴼⵖⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏⴰⴷⵊⵉⴱ ⵙⵜⴰⵎⴱⵓⵓⵍⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵓⵎⴻⵕ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵖⴻⴼ "ⵓⴳⴻⵍⴷⵓⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ", "ⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴳⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵜⵔⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ – ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵉⵜ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵜⴰⵕⴰⴽⵏⴰ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵢⴻⵏ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ-ⵉⵙ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵍⵍⵉ ⴰⵏⴷⴰ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵉⵏⴹⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵎⵓⵛⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴵⴵⴻⵏ ⴰⵙⴰⴷⵓⵔ-ⴰ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⴰ ⴰⵡⴻⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⴹⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ, ⵔⵏⵓ ⴰⵡⵄⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⵟⵟⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⴰⵛⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵡⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵕⴰⴽⵏⵉⵡⵉⵏ-ⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴷ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵜⵜⴻⵏⵜ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵇⴰⴷⴷⴻⵎ, ⵛⵔⵉⵄⴰ, ⴱⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵉⴵⴻⵏ, ⵜⴰⵕⴰⴽⵏⴰ ⵏ ⵏⴻⵍⵎⴻⵏⵜⴰ ⵜⴻⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⴰⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵜⵔⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵍⵉⵍⵉ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵔⴻⵖⵎⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴹⵓⴷⴰⵏ.
ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴳⴳⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ. ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵛⴻⵖⵜ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵀⴰⴷⵊ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ-ⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⴼⴻⵍⵜ ⵜⴰⵣⵏⴰⵏⵜⵉⵜ, ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ-ⴰ ⵜⵉⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵉⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵏⵜⴰⵍⴰ-ⴰ ⴰⵎ « ⵙⵖⴻⴷ ⵖⴻⵔ-ⵏⴻⵖ » (ⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ-ⴰⵖ-ⴷ), « ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ » (ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ) ⴷ « ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵍⴵⴻⵏⵏⴻⵜ » ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ. ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵙ ⵓⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵛⴻⵖⵜ ⴷ ⵜⴻⵣⵏⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵙⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ. ⵜⵜⴳⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵄⴻⵔⵔⴹⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ.