ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵃⴽⴰⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ ⴰⵉⵜ ⵉⴳⵀⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⵀⴰⵎⵎⴰⵛⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴳⴰⵏ-ⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏⴷ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵣⴻⵍⵉⴽⵀⴰ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ,
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴹⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴳⴰⵏ-ⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏⴷ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵣⵍⵉⴽⵀⴰ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴳⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⵏⴷⵓⵓⴷⴰ, ⵜⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵟⵎⴽⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ), ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵙⵍⴰ ⵉⵖⴱⵍⴰⵏ-ⵏⵙⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⵜⴰⵖⵙⵙⴰ, ⵉⵙⵖⵓⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵔⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵛⴰⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵉⴷⵊⴷⴰⵎ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⴱⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » (ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⴷ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⵙ ⵜⴻⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ-ⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓⴼ, ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ ⵀⴰⵎⴷⵉ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 77 ⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵊⵓⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⵍⵉⴼⴰⵏⵉⵏ (ⴻⵏⴰⴳ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵙ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⴷⵓⴱⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵓⵜⵜⵓⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵀⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.