ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵧⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⴻⴳ 1962 ⵖⴻⵔ 2020 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⵙⵍⴻⴹⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ » ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵎⴻⵙⵍⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵓⵓⵙⵙⴰⴷⵉⴰ, ⴷⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴼ ⵜⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⴳ 1962 ⵖⵔ 2020 ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ » ⵖⴼ ⵜⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵎⵙⵍⵏ ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵜⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵥⵣⴰⵢⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵢⴻⵙⵎⵓⴽⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵏⴻⵜⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴳⴰ-ⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵡⴰⴼⴰ ⵛⵀⴰâⵍⴰⵍ ⵜⵙⴻⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵙⴻⵏⴷ-ⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ – ⵙⵙⵉⵙⵙⵏⴻⵏ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴽⴰⵜⴻⴱ ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵙⴻⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ », ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵏⵙⵎⴰïⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵢⵓⵖⴻⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ » ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵏⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵎⵛⵓⴱⴱⴰⴽⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵙⵎⵓⵍⵉⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ-ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ. ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵜ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ, ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⴼⴻⵔⵃⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ.
ⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ (ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2022-2972), ⴼⵔⵏⴻⵏ-ⴷ 82 ⵏ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵉ ⴷ-ⵔⵎⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵖⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵢⵔⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵢⵍⴷⵉ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷ ⴰⴹⵉⵍⵍⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴱⵜⵔ ⵏ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵓⴷⵓ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵉ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵇⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⵎⵉ, « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵉⵖⵡⵉⵙⵜ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⴻⵍ « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉ, ⵉⵍ ⴳⵔⵉⴷⵓ », ⵙ ⵢⵉⵎⵔⵓ ⵏ ⴳⵉⵓⵍⵉⴰ ⴱéⴰⵜⵔⵉⵛⴻ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵇⴻⵍⵍⴻⵄ « ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ 2021 » ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵙ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴽⴰⵏⵜⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ « ⵜⴻⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ».