ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵢⴻⵙ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴰⵉⵙⵙⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵕⴰⵏⴻⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰɛⴼⵓ ⵏ ⵖⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎɛⴰ ⴷⵉ ⵍⴰɛⵎⴻⵕ-ⵏⵏⴻⵙ 78 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ .
ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ - ⴰⵙⵉⵣⴻⵍ ⵏ ⵍⵡⴻⵕⵜ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵉ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⴳⴰ-ⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ-ⵉⵙ ⵉ ⵙⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷ ⴰⴼⴻⵔⴷⵉⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⵟⵓⵇⵇⵜⴻⵏ ⵙⵟⵓⵇⵇⵜⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ- ⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ.
ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ - ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ, ⵙⵓⵔⴰⵢⴰ ⵎⵓⵍⵓⴷⵊⵉ ⵜⴻⵍⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵖⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⴰⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏ ⴰⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵣⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ .
ⴰⵏⵏⴰⴱⴰ - ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏ «ⵛⴻⴱⵞⴰⵇ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ» (ⴰⵛⴰⴱⵛⴰⵇ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ), ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵎⴻⵍ ⴱⵍⵉⴷⵉ, ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 24 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵣⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⵜⴻⵎⵎⵓⵜ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵀⴰⵎⵉⴷ ⵛⵀⴻⵔⵉⴻⵜ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ «ⵉⴷⵉⵔ» ⵙⴻⴳ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⵇⴻⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵉ ⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ. ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ ⴰⴱⴰⵖⵓⵔ, ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ-ⵏⵏⴻⵖ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴰⵢⴻⵙ ⵓⵙⴰⵢⴻⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓⴼ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵔⵉⴳⵀⵉ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴳⵓⵍⴻⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ, ⵙⵓⵔⴰⵢⴰ ⵎⵓⵍⵓⴷⵊⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵎⵓⵓⴼⴷⵉ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵛⵓⵔⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵙⴰⵍ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ (ⴳⴰⵔ 18 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴷ 18 ⵎⴰⵢⵓ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ «ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵣⵉⴽ».
ⵜⴰⵎⴰⵏⴻ ɣ ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⴳⴰ ⵉⴳⴰ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳⵉⴱⴰ
ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵀⴰⵙⵏⴰ ⴻⵍ ⴱⴰⵛⵀⴰⵔⵉⴰ (ⵃⴻⵙⵏⴰ ⵜⴰⴱⴻⵛⵛⴰⵔⵉⵜ), ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ « ⵍⴰ ⵔⵧⵛⴽⴻⵓⵙⴻ ⴷⵓ ⴷéⵙⴻⵔⵜ » (ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ), ⵏ ⵙⴰⵔⴰ ⵏⴰⵛⴻⵔ ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⴰⵎⴻⵏⵢⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 38 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ « ⵠⵓⴻⵙ ⴷ’ⴰⴼⵔⵉⵇⵓⴻ » (ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ) ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ 1 ⴰⵔ 10 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⵧⵏⵜⵔéⴰⵍ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ), ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴻⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵜ-ⵉⵙ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵔⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙⵉⴰ ⴷⵊⴻⴱⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2019 ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ.