ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⵢⵉⴷⵉⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 03 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:04   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⵢⵉⴷⵉⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴰⵔ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴱⴰⵔⵉⵣⵢⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵍⵄⴻⵎⵕ-ⵏⵏⴻⵙ 71 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵓⵍⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵡⵉⴷ-ⵉⵜ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵕ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 1949 ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ-ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⵉⴷⵉⵔ, ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵃⴻⵇⵇⴰⵏⵉ, ⵀⴰⵎⵉⴷ ⵛⵀⴻⵔⵉⴻⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵛⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵉⵙⴰⵢⴰⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ. ⵉⴷⵉⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵛⵔⴻⴽ ⴰⴹⴻⴱⵙⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ "ⵉⵛⵉ ⴻⵜ ⴰⵉⵍⵍⴻⵓⵔⵙ", ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⵉ 2017, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵛⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ ⴰⵎ ⵛⵀⴰⵔⵍⴻⵙ ⴰⵣⵏⴰγⵧⵓⵔ, ⴼⵔⴰⵏⵛⵉⵙ ⵛⴰⴱⵔⴻⵍ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⵔⵏⴰⵔⴷ ⵍⴰⴱⵉⵍⵍⵉⴻⵔⵙ.

ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵣⵍⵉⵜⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⴰⵟⴰⵚ "ⴰ ⴱⴰⴱⴰ-ⵉⵏⵓ ⴱⴰ", ⵜⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ 20 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⵉ 2018 ⴷⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴱⵓⴷⵉⴰⴼ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵜ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ.

ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⵢⵉⴷⵉⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 03 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:04     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu