ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵡⴻⵀⵕⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 13:03   Ɣran-t : 74 n tikkal
ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵡⴻⵀⵕⴰⵏ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵡⴻⵀⵕⴰⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ « ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴰⵍⵍⵧⵓⵍⴰ » ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ. ⴷ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵙⵧⵔⴰⵢⴰ ⵎⵧⵓⵍⵧⵓⴷⵊⵉ, ⴰⵢ ⵉⵙⴰⴳⴳⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ-ⴰ, ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⵜⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵜⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵡⴻⵀⵕⴰⵏⵉ ⵏ « ⵟⵟⴰⴱⴻⵄ ⵍⵡⴻⵀⵕⴰⵏⵉ » ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴻⵍⵃⵓⵏ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵙⵧⵔⴰⵢⴰ ⵎⵧⵓⵍⵧⵓⴷⵊⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵥⵡⵉⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⴽⵀⴰⵍⵉⴷⴰ ⴱⴻⵏⴱⴰⵍⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵡⴻⵀⵕⴰⵏⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵡⴻⵀⵕⴰⵏⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ.

ⴷⴰⵖ ⵜⴼⵓⵔⴻⵚ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ, ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵛⵓⴱⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ.

ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⵉⵙ 13 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵡⴻⵀⵕⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 13:03     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 74 n tikkal   Bḍu