ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴰⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰɛⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:07   Ɣran-t : 21 n tikkal
ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴰⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰɛⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵢⴻⵙ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴰⵉⵙⵙⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵕⴰⵏⴻⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰɛⴼⵓ ⵏ ⵖⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎɛⴰ ⴷⵉ ⵍⴰɛⵎⴻⵕ-ⵏⵏⴻⵙ 78 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 1944 ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴰ ï ⵙⵙⴰ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ. ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴷⵉ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1971 ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵉⵙⵓⵔⴰ, ⵓ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⴻⵎⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴱⴻⵏⴰⵎⴰⵔ ⴱⴰⴽⵀⵜⵉ, ⵎⴻⵔⵣⴰⴽ ⴰⵍⵍⵡⴰⵛⵀ, ⴷⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵙⴰⵀⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ ⴰⴽⴽ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴱⵓⵛⵀⴰⵔⴻⴱ.

ⴷ ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⵓⵍⵉⵏ, ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⴻⵇⵇⵓⴼⵉⵏ ⴷⵉ ⴷⵉ ⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⵉ W ⴰⵀⵕⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵕⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥ. ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴰⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍ ⴰⴱⴱⴻⵙ ⴷⵉ ⴷⵉ 1995.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 03 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 14:08
ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴰⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰɛⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:07     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 21 n tikkal   Bḍu