ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ : ⴰⵙⵉⵣⴻⵍ ⵏ ⵍⵡⴻⵕⵜ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⴳⴰ-ⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 15 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:11   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ : ⴰⵙⵉⵣⴻⵍ ⵏ ⵍⵡⴻⵕⵜ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⴳⴰ-ⵙ

ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ - ⴰⵙⵉⵣⴻⵍ ⵏ ⵍⵡⴻⵕⵜ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵉ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⴳⴰ-ⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ-ⵉⵙ ⵉ ⵙⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷ ⴰⴼⴻⵔⴷⵉⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⵟⵓⵇⵇⵜⴻⵏ ⵙⵟⵓⵇⵇⵜⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ- ⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ.

 

ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ, ⵜⴰⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵉ ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵏ 2003, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ, ⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⴱⵍⴻⵍ ⵓⵏⴻⴱⵍⴻⵍ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⴱⵍⴻⵍ ⵓⵏⴻⴱⵍⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵉ.

 

ⴱⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⴰⵙⵜⴻɛⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵉ ⵉ ⵉ ⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵉ ⵉ ⵉ ⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ Lⴻⴳⵔⴰⵡⵉ.

 

ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ 221 ⵏ ⵢⵉⵏⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ, ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 7.000 ⵏ ⵢⵉⵏⴹⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, i ⵏ ⵙⴰⵍⴻⵃ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ, 66 ⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⴽⴽⴰⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ ⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴻⴳⵔⴰⵡⵉ ⴽⴽⴰⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴻⴳⵔⴰⵡⵉ ⵍⴻⴳⵔⴰⵡⵉ ⵍⴻⴳⵔⴰⵡⵉ , ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵙⴻⴳ 18 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴰⵔ 18 ⵎⴰⵢⵢⵓ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:09
ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ : ⴰⵙⵉⵣⴻⵍ ⵏ ⵍⵡⴻⵕⵜ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⴳⴰ-ⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 15 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:11     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu