ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ « ⵛⴻⵔⴰⵎⵉⵇⵓⴻⵙ ⴷ ⴰⵍⴳⴻⵔ » ⵏ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:41   Ɣran-t : 17 n tikkal
ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ « ⵛⴻⵔⴰⵎⵉⵇⵓⴻⵙ ⴷ ⴰⵍⴳⴻⵔ » ⵏ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ, « ⵛⴻⵔⴰⵎⵉⵇⵓⴻⵙ ⴷ ⴰⵍⴳⴻⵔ » (ⵜⵉⵙⵉⵕⴰⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ), ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵢ ⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵎⵎⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵙⵡⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 17 ⴷ ⵜⵉⵙ 19.

ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⵏ 189 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴱⵜⴰⵔ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⴰⵏⴻⴱ (ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⴻⵏ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵍⴰⴳ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵙⴻⴳⴷⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ ⵙ ⵜⴻⴱⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵕⴰⵎⵉⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵓⵣⴻⵍⵍⵉⴵ.

ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⴳⵍⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⴻⴳⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵜⵜⵡⴰⵔⴻⵇⵎⴻⵏⵜ ⵜⴻⴱⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵕⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⴷⵍⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ. ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⵓⵜⵔⵉⵎⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵔⴻⵔⵏⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵀⴻⵔⵙⴻⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ.

ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⵔⵔⵓⵎⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵉ ⵓⵎⴻⵖⵔⵉ ⴰⵙⵉⴽⴻⵍ ⴷ ⴰⵀⵓⵙⴽⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⵜⵉⵍⵖⴰ ⵙ ⵓⴼⴰⵜⵓⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵊⵊⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵕⴰⵎⵉⵜ, ⴰⴷⵍⴰⴳ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⵊⴻⴵⴵⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵖⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⴷⵍⴰⴳ ⵙ ⵢⵉⵖⴰⵏⵉⴱⴻⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴽⴰⵍⵉⴳⵕⴰⴼⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵉⵕⴰⵎⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⴻⴹ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵔⴰⴼ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵔⴰⴼ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵖ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙⴻⴳ-ⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵃⴻⵎⵎⴻⵍ.

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 11:40
ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ « ⵛⴻⵔⴰⵎⵉⵇⵓⴻⵙ ⴷ ⴰⵍⴳⴻⵔ » ⵏ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:41     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 17 n tikkal   Bḍu