ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵧⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 23 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 17:23   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵧⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ-ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵓⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵉⵙ (17 ⵓⵏⴱⵉⵔ 2018).

ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⴱⴰⵢⴰ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵓⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵃⵓⵎ ⵉ ⴷ-ⴽⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ-ⵉⵙ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ, ⵜⵥⵓⵏ-ⵉⵜⵜ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ, ⵡⴰⴼⴰⴰ ⵛⵀⴰⴰⵍⴰⵍ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⵀⴰⴰⵍⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⵎⵎⴰⵍⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⵖ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ-ⵉⵙ. ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵔⵃⵓⵎ ⵉ ⵢⴻⵙⴱⵓⵖⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵉⵎⵉⴷⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵃⵓⵎ ⵃⴻⴷⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ.

ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵓⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ-ⵙ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1960 ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ-ⵙ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1965 ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 16:43
ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵧⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 23 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 17:23     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu