« ⴰⵔⴳⵓ » ⵏ ⵓⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⵙⵏⴻⵥⵔⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 22 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 12:35   Ɣran-t : 0 n tikkal
« ⴰⵔⴳⵓ » ⵏ ⵓⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⵙⵏⴻⵥⵔⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ « ⴰⵔⴳⵓ » ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⵓⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⵙⵏⴻⵥⵔⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⵛⵀⴰâⵍⴰⵍ.

ⵜⴰⵃⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⵢⴰ ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ ⵏ 97 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵜⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ « ⴽⵓⴽⵓ », ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵄⴻⵣⵍⴻⵏ-ⵜ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵙⴰ ⵢⴻⵜⵜⵍⵓⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜ ⵢⵉⵎⴰⵙⵏⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷ « ⴰⵖⵡⴰⵍⵉ ».

ⵔⵏⴰⵏⵜ-ⴰⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⴻⴱⵃⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴰⵢⵙⴻⵏ ⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵡⴰⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ, ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴵⴻⵔⴵⴻⵔ, ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ ⵏ ⵍⴻⵄⵢⵓⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵇⵓⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵃⵉⴼ ⵙ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ.

ⵜⵣⵓⵍ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ « ⵜⵓⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ » ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ, ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ.

ⵜⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴼⵇⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⵖⵏⴰⵡⴻⵏ, ⵜⵣⵓⵍ ⴷⴰⵖⴻⵏ « ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴽⵜⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ».

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵔⴰⵛⵀⴻⴷⵉ, ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⴷⵍⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⵢⴰ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏⴻⵏⵏⵓⵎ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ-ⵜ. ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⵡⵉ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ».

ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⴰ-ⵜ ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ « ⴰⴳⴻⵏⵛⴻ ⵠⵉⵙⵓⴻⵍ » (ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⴰⵏ), ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⵢⴰ ⵢⴻⵡⵡⵉ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ « ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ » ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 32 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ.

ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 1970, ⵓⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⵢⴻⵍⵎⴻⴷ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ, ⴷ ⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 23 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 17:27
« ⴰⵔⴳⵓ » ⵏ ⵓⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⵙⵏⴻⵥⵔⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 22 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 12:35     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu